TAURON zaktualizował strategię korporacyjną

TAURON zaktualizował strategię korporacyjną

Dodano:   /  Zmieniono: 

TAURON Polska Energia przyjął 2 czerwca Strategię Korporacyjną Grupy TAURON na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2023. Dokument ten jest aktualizacją dotychczasowej strategii biznesowej Grupy.

- Po trzech latach wdrażania Strategii Korporacyjnej Grupy TAURON dokonaliśmy  kompleksowego przeglądu dotychczasowych działań, oceny ich realizacji, a także szczegółowej weryfikacji założeń przyjętych w ówczesnych warunkach gospodarczych, rynkowych i regulacyjnych wyjaśnia Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

W nowym dokumencie TAURON uwzględnił zmieniające się realia regulacyjne, rynkowe i trendy w energetyce. Najistotniejszymi czynnikami kształtującymi dziś sektor są unijne i krajowe regulacje dotyczące warunków funkcjonowania branży. W efekcie przeprowadzonych analiz zaktualizowano dotychczasową strategię.

- Nie uległa zmianie zarówno misja i wizja, jak i cel nadrzędny oraz cele główne Grupy TAURON. Misją Grupy pozostaje Zapewnienie energii naszym klientom w oparciu o najlepsze praktyki gwarantujące wzrost wartości firmy", a wizją: Należeć do grupy wiodących firm energetycznych w regionie. Nadrzędnym celem strategicznym pozostaje ciągły wzrost wartości zapewniający zwrot z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy. Wartość nadal będzie mierzona na bazie podstawowych wskaźników budowy wartości: przyrostu poziomów EBITDA i ROIC mówi Stanisław Tokarski, wiceprezes zarządu ds. strategii.

Nie zmieniły się również cztery cele główne Grupy, tj.: wzrost w najbardziej atrakcyjnych obszarach działalności, efektywność operacyjna i inwestycyjna na poziomie najlepszych praktyk, zarządzanie ekspozycją na ryzyka rynkowe i regulacyjne oraz budowa efektywnej organizacji.

Grupa TAURON kontynuować będzie strategiczny program inwestycyjny. W zakresie Obszarów Wytwarzanie, Ciepło i OZE - TAURON planuje odbudowę i wzrost zainstalowanych mocy wytwórczych do poziomu około 6,15 GW w 2023 r., z aktualnie posiadanych 5,4 GW.  

- Wzrost mocy będzie wynikał z uruchomienia nowych wysokosprawnych bloków energetycznych węglowych i gazowych oraz farm wiatrowych. W dalszej perspektywie planujemy posiadać w miksie wytwórczym energię z elektrowni jądrowej, dzięki zaangażowaniu Grupy w budowę takiej jednostki wspólnie z partnerami strategicznymi. Ważnymi obszarami wzrostu są również Dystrybucja i Sprzedaż wyjaśnia Dariusz Lubera.

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy TAURON w latach 2014-2023 wyniosą ok. 37 mld zł (do 2020 roku około 29 mld zł). Zweryfikowana strategia potwierdza aktualność większości rozpoczętych projektów inwestycyjnych. W ramach planowanych inwestycji celem jest uruchomienie mocy wytwórczych na poziomie około 2200 MW, w tym w szczególności:

- 1030 MW w technologii opartej o węgiel kamienny (910 MW w Elektrowni Jaworzno III, moce w kogeneracji: 55 MW w Zakładzie Wytwarzania Nowa, 65 MW w Zakładzie Wytwarzania Tychy);

- około 675 MW w technologii gazowej (225 MW w Elektrociepłowni Stalowa Wola (blok budowany wspólnie z PGNiG) i około 450 MW w Elektrowni Łagisza);

- około 500 MW w energetyce wiatrowej. W 2023 r. Grupa będzie dysponować źródłami wiatrowymi o łącznej mocy ok. 700 MW, co pozwoli osiągnąć cel w nowych źródłach OZE na poziomie 800 MW (łącznie z biomasą). Inwestycje w kolejne farmy wiatrowe uwarunkowane są rozwiązaniami w zakresie wsparcia w docelowej formule ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) i będą finansowane poza bilansem Grupy.

 - W 2014 roku 92 proc. zainstalowanych w Grupie mocy wytwórczych przypada na technologie węglowe. W 2023 r. ich udział spadnie do ok. 74 proc., w tym 25 proc. przypadać będzie na nowoczesne, wysokosprawne bloki węglowe. Udział technologii niskoemisyjnych, tj. gazowej, wiatrowej, wodnej, biomasowej, wyniesie ok. 26 proc. informuje Dariusz Lubera.

Wobec konieczności budowy zdywersyfikowanego portfela wytwórczego, co wynika m.in. z rosnących obostrzeń związanych z emisją CO2, Grupa prowadzi działania zmierzające do uczestnictwa w projekcie budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez przystąpienie do spółki celowej powołanej przez PGE i zakup 10 proc. udziałów w jej kapitale zakładowym.

Łączne nakłady inwestycyjne w Obszarze Dystrybucji wyniosą ok. 21,1 mld zł, w tym głównie przeznaczone zostaną na przyłączenia nowych klientów i źródeł oraz związaną z tym budowę sieci oraz modernizację i odtworzenie istniejącego majątku.

- W zaktualizowanej strategii korporacyjnej dużą wagę kładzie się na zarządzanie obszarem badań i rozwoju w Grupie. Efektywne zarządzanie realizacją prac badawczo-rozwojowych w spółkach Grupy ma na celu intensyfikację działań innowacyjnych oraz maksymalizację korzyści płynących z dostępu do wiedzy i doświadczeń zdobytych przy realizacji takich przedsięwzięć. Grupa zakłada poprawę skuteczności ubiegania się o środki zewnętrzne na innowacje zapewnia wiceprezes Stanisław Tokarski.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: TAURON Polska Energia SA

infoWire.pl
 0

Czytaj także