„Mały ZUS” od lutego. Jest podpis prezydenta Dudy

„Mały ZUS” od lutego. Jest podpis prezydenta Dudy

Andrzej Duda
Andrzej Duda Źródło:Newspix.pl / Grzegorz Krzyzewski
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, której celem jest rozszerzenie zakresu stosowania rozwiązań określanych mianem „Małego ZUS-u”, podała Kancelaria Prezydenta.

„»Mały ZUS« był adresowany do przedsiębiorców, których roczne przychody nie przekraczały 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzone zmiany stwarzają podstawy prawne do odprowadzania obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne przez przedsiębiorców, którzy osiągnęli w roku kalendarzowym przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wyższy niż 120 tys. zł. W odniesieniu do przedsiębiorców spełniających wskazane kryterium przychodowe podstawa wymiaru składek będzie uzależniona od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym" – czytamy w komunikacie.

Podstawa wymiaru składek nie będzie mogła przekroczyć 60 proc. prognozowanego wynagrodzenia ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na dany rok kalendarzowy i nie będzie mogła być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Ustawa statuuje również szereg obowiązków o charakterze informacyjnym, a także wprowadza zmiany w zakresie sposobu opłacania składek, podano także.

Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej dotyczą zakresu danych, jakie Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest zobowiązany przekazywać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

„W związku z koniecznością weryfikacji uprawnień do korzystania przez ubezpieczonego z »Małego ZUS-u« na Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nałożono obowiązek przekazywania informacji na temat kwoty rocznego przychodu i rocznego dochodu z działalności gospodarczej, a także informacji o zmianie formy opodatkowania lub zmianie kwot rocznego przychodu i dochodu” – czytamy dalej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

Czytaj też:
Najważniejsze zmiany prawne, które wejdą w życie w 2020 roku

Opracował:
Źródło: ISBnews