KNF nałozyła ogromną karę na ZCh Police. Chodzi o naruszenia w raportach okresowych

KNF nałozyła ogromną karę na ZCh Police. Chodzi o naruszenia w raportach okresowych

KNF
KNF / Źródło: Newspix.pl / Grzegorz Krzyżewski
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police kary pieniężne w łącznej wysokości 1 mln zł za naruszenia w raportach okresowych związane z nabyciem African Investment Group, podała Komisja.

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o nałożeniu kary miliona złotych na Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police.

KNF nałożyła na spółkę:

  • Karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł za naruszenia w zakresie skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014, raportu rocznego za rok 2014, skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015, raportu rocznego za rok 2015
  • Karę pieniężną w wysokości 200 tys. zł za naruszenia w zakresie skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku, podano w komunikacie

Stwierdzone naruszenia, jakich dopuściła się spółka w zakresie wymienionych raportów, dotyczyły art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm., dalej ustawa o ofercie) oraz obejmowały:

  • nieuwzględnienie dostępnych informacji przy ostatecznym rozliczeniu nabycia jednostki zależnej African Investment Group S.A. z siedzibą w Senegalu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014,
  • nieskorygowanie błędu poprzedniego okresu, polegającego na nieuwzględnieniu przy ostatecznym rozliczeniu nabycia AFRIG w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014 informacji dostępnych na dzień dokonania ostatecznego rozliczenia, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 oraz skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2016 r.,
  • niedokonanie oceny, czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości należności od AFRIG oraz niedokonanie odpisu aktualizującego tych należności w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015,
  • nieujęcie rezerwy z tytułu poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez AFRIG w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 oraz skróconym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2016 r.

Komisja stwierdziła, że ZCh Police wielokrotnie naruszyły obowiązki informacyjne wynikające z art. 56 ustawy o ofercie.

„Raporty okresowe powinny być sporządzone w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny, a także w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta. Brak prawidłowej wyceny składników aktywów oraz ujęcia rezerw na zobowiązania stanowi o nierzetelności i niekompletności raportów okresowych, których dotyczy niniejsza decyzja” –przypomniano.

Czytaj też:
KNF prześwietla Alior Bank. Wysłano ponad 30 urzędników

Opracował:
Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także