Na jaką pomoc możesz liczyć prowadząc małą firmę (do 50 osób)?

Na jaką pomoc możesz liczyć prowadząc małą firmę (do 50 osób)?

Urzędnicy otrzymywali pieniądze za pisanie wniosków o koncesje dla firm wydobywających gaz łupkowy na swoje konta (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
W związku z epidemią koronawirusa rząd stworzył tarczę antykryzysową, która pozwala uzyskać pomoc od państwa. Na co mogą liczyć prowadzący małe firmy (przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników)?

Jak uzyskać zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące?

Przedsiębiorcy mogę uzyskać zwolnienie z opłacania składek lub części składek ZUS przez 3 miesiące.

Można złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za 3 miesiące: od marca do maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jak dostać świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca może otrzymać środki finansowe, które zrekompensują mu utratę przychodów.

Jest to świadczenie w wysokości 2080 zł albo 1300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Świadczenie postojowe może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Jak skorzystać z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne?

Przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowania z Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku spadku obrotów może uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy na pokrycie części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wysokości spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

  • co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
  • co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
  • co najmniej 80 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Przedsiębiorca nie może mieć m.in. zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.

Jak skorzystać z dofinansowania do pensji pracowników?

Przedsiębiorca może skorzystać z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozwiązanie daje możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa. Wsparcie jest udzielane podmiotom które odnotowały spadek obrotów gospodarczcyh, nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie zalegają w opłacaniu należności publiczno-prawnych do końca III kwartału 2019 r. Dofinansowanie dotyczy wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w drodze porozumienia między przedsiębiorcą a związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. W przypadku przestoju ekonomicznego jest możliwe uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia; w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy jest możliwe uzyskania dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika do połowy jego wynagrodzenia, jednakże nie więcej niż 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia według wskaźnika GUS.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, biorąc pod uwagę okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania z tego samego tytułu na tych samych pracowników z innych środków publicznych.

Jak zapłacić później lub rozłożyć na raty należności ZUS?

Aby nie stracić płynności finansowej, przedsiębiorca może zapłacić składki ZUS później lub rozłożyć je bezkosztowo na raty.

Prowadzący działalność gospodarczą może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Jeśli wniosek złoży się w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r.

Jak uzyskać umorzenie odsetek za składki na ubezpieczenie społeczne opłacone z opóźnieniem?

Można starać się o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne za okres od stycznia 2020 r. Złóż wniosek w ZUS.

Jak zawiesić na 3 miesiące spłatę umowy z ZUS o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności?

Przedsiębiorca, który posiada umowę o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowę o odroczeniu terminu płatności, możesz wnioskować o zawieszenie jej na 3 miesiące.

Jak dostać pożyczkę obrotową finansującą wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP?

Przedsiębiorca może dostać pożyczkę obrotową na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników. Trzeba złożyć wniosek do ARP.

Jeśli przedsiębiorca ma problem z wypłatą wynagrodzeń swoim pracownikom, może skorzystać z pożyczki ARP na sfinansowanie pensji. Otrzyma kwotę netto wymaganą do pokrycia deficytu funduszu wynagrodzeń. Środki trafią wprost na konto pracowników.

Jak dostać pożyczkę obrotową na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym?

Jeśli firma ma deficyt w kapitale obrotowym i w 2019 r. osiągnęła ponad 4 mln zł obrotu, przedsiębiorca może skorzystać z pożyczki obrotowej od ARP. Kwota pożyczki wynosi od 0,8 mln zł do 5 mln, a okres finansowania – do 6 lat.

Czytaj też:
Okresowe zwolnienie z pracy? Rząd pracuje nad nowym rozwiązaniem
Czytaj też:
Na jaką pomoc możesz liczyć prowadząc mikrofirmę?

Opracował:
Źródło: Gov.pl
 0

Czytaj także