Zmiany w segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Artykuł sponsorowany

Zmiany w segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Paulina Szeremeta, Radca prawny
Paulina Szeremeta, Radca prawny Źródło: kllegal.pl
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (dalej: projekt). Projektowane zmiany w przepisach zakładają modyfikację systemu selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych (dalej również: BiR) poprzez odejście od segregacji tych odpadów u źródła.

Problemy interpretacyjne związane z brzmieniem art. 101a ustawy o odpadach

Od 1 stycznia 2025 r. ma zacząć obowiązywać 101a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dalej: ustawa o odpadach), który zakłada, że odpady budowlane i rozbiórkowe zbiera się oraz odbiera selektywnie, z podziałem co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

Jak wskazuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska w uzasadnieniu do projektu celem zmiany art. 101a ustawy o odpadach jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych zgłaszanych przez przedstawicieli branży budowlanej i gospodarki odpadami, a dotyczących tego, czy odpady BiR mają być faktycznie segregowane u źródła. Ponadto, wśród zgłoszonych problemów znalazły się również kwestie braku jednoznacznego stwierdzenia, kogo dotyczy obowiązek selektywnego zbierania i odbierania przedmiotowych odpadów oraz wątpliwości dotyczące sposobu zagospodarowania frakcji pozostałej po sortowaniu ww. odpadów.

Projektowane zmiany w art. 101a ustawy o odpadach

Natomiast zgodnie z nowoprojektowanym brzmieniem art. 101a ustawy o odpadach wytwórca odpadów budowlanych i rozbiórkowych jest obowiązany do zapewnienia wysegregowania z wytworzonych przez siebie odpadów budowlanych i rozbiórkowych co najmniej: drewna, metali, szkła, tworzyw sztucznych, gipsu i odpadów mineralnych, w tym betonu, cegły, płytek i materiałów ceramicznych oraz kamieni. Wysegregowania dokonuje się w celu zapewnienia przydatności do przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku.

Według planowanych zmian system zbiórki odpadów BiR nie będzie opierał się na obowiązku segregacji u źródła, ale umożliwiał też przekazanie tych odpadów innemu uprawnionemu podmiotowi, który przejmie obowiązek zapewnienia ich wysegregowania. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu w pierwszej kolejności za wysegregowanie i właściwe gospodarowanie odpadów odpowiedzialny jest ich wytwórca, który będzie mógł zlecić wykonanie spoczywających na nim obowiązków innemu podmiotowi. Projektowane zmiany wprowadzają również wymóg, aby umowa w tym zakresie zawierała postanowienia co do dalszego zagospodarowania wysegregowanych odpadów. Według uzasadnienia do projektu mimo nie wprowadzono zakazu dalszego przekazywania odpadów przez kolejne uprawnione podmioty, to wytwórca odpadów powinien mieć na uwadze, że zlecając wykonanie przedmiotowego obowiązku musi posiadać wiedzę w zakresie dalszego zagospodarowania odpadów po ich wysegregowaniu. Powyższe w ocenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska powinno ograniczyć praktyczną możliwość dalszego zlecania segregowania odpadów kolejnym podmiotom.

Wsparcie finansowe w usuwaniu nielegalnie nagromadzonych odpadów

Ponadto, projekt przewiduje możliwość przekazania środków z rezerwy celowej właściwym organom administracji samorządowej na likwidację miejsc nielegalnego gromadzenia odpadów. Projekt zakłada wprowadzenie do art. 26a ustawy o odpadach ust. 13, zgodnie z którym właściwy organ może otrzymać dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania działań, o których mowa w ust. 1. Kwota dotacji celowej może stanowić więcej niż 80% kosztów wykonania tych działań. Przypomnieć należy, że obecnie możliwe jest przekazania środków z rezerwy celowej w wysokości do 80% wartości potrzebnych środków, zaś pozostałe 20% środków musi pochodzić ze środków własnych samorządu. Jak wskazano w dokumencie Ocena Skutków Regulacji (OSR) środki z budżetu państwa powinny być przeznaczane na usuwanie nielegalnie nagromadzonych odpadów o najwyższym ryzyku zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

Więcej informacji na stronie kllegal.pl

Źródło: www.kllegal.pl