PKO Bank Polski najodporniejszy w Europie

PKO Bank Polski najodporniejszy w Europie

PKO Bank Polski jest najodporniejszy w Europie na wypadek kryzysu
PKO Bank Polski jest najodporniejszy w Europie na wypadek kryzysu 
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego ogłosił wyniki kolejnej edycji europejskich testów warunków skrajnych, w których uczestniczyło czterdzieści osiem największych banków z Europy, w tym dwa z Polski. Wyniki testów pokazały, że PKO Bank Polski jest w tej grupie najodporniejszy na potencjalny kryzys.

- Odpowiedzialnie podchodzimy do do kwestii ryzyka. Nasz model biznesowy oparty jest na tradycyjnych instrumentach finansowych takich jak kredyty i depozyty, a dodatkowo jest wspierany dobrze działającym systemem zarządzania ryzykiem. W każdym kolejnym kwartale, przy okazji publikacji sprawozdań finansowych, pokazujemy że nasza baza kapitałowa jest bardzo silna. Dlatego nie jest zaskoczeniem, że europejskie stress testy oceniły PKO Bank Polski jako najodporniejszy bank w Europie – mówi Piotr Mazur, wiceprezes PKO Banku Polskiego.

Analizowane były dwa scenariusze obejmujące lata 2018–2020: bazowy i skrajny. W bazowym prognozowano np. roczny wzrost PKB Polski o 3–3,6 proc., natomiast scenariusz skrajny zakłada znacznie niższe poziomy wzrostu, w tym spadek PKB o 1,3 proc. w 2019 (wzrost o 1,1 proc. w 2018 r. i 0 proc. w 2020 r.). Scenariusze składały się również z innych miar, uwzględniono m.in. stopę bezrobocia (wzrost do 9,2 proc.), zmianę cen aktywów (m.in. spadek cen nieruchomości mieszkaniowych o ok. 8 proc. w Polsce) czy stóp procentowych, które powinny być uwzględnione w procesie.

Wyniki przeprowadzonych testów potwierdziły wysoką odporność PKO Banku Polskiego na teoretyczne negatywne scenariusze makroekonomiczne i pokazały, że jest on najodporniejszy spośród wszystkich przebadanych banków. Badania pokazały, że w sytuacji wystąpienia przyjętego na potrzeby testów negatywnego scenariusza, pełny współczynnik Common Equity Tier 1 po uwzględnieniu okresów przejściowych (CET 1 Fully Loaded) oraz uwzględnieniu wpływu MSSF 9, spada w 2020 roku do poziomu 15,62% z 15,91% na koniec 2017 r., czyli zmniejsza się tylko o 0,29 p.p.

Silna baza kapitałowa banku powoduje, że nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach, prognozowane poziomy współczynnika CET 1 spełniają normy nadzorcze. Pozytywnie na osiągnięte wyniki wpływa m.in. model biznesowy banku, który oparty jest na tradycyjnych instrumentach finansowych takich jak kredyty i depozyty oraz który wspierany jest rozwiniętym systemem zarządzania ryzykiem.

Europejskie stress testy

Stress testy to cyklicznie badania mające na celu zapewnienie organom nadzoru oraz uczestnikom rynku, jednolitych, spójnych i porównywalnych danych o wypłacalności europejskich banków w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gospodarczych (m. in. spowolnienie gospodarcze na świecie, wzrost bezrobocia oraz osłabienie złotego względem euro i franka szwajcarskiego). Obejmują one okres trzyletni, co pozwala na ocenę stabilności i odporności banków w odpowiednio długim horyzoncie czasu.

W tegorocznej edycji testów po raz pierwszy uwzględniono wpływ zastosowania standardu MSSF 9 na wycenę instrumentów finansowych. Testy warunków skrajnych były prowadzone na próbie czterdziestu ośmiu banków z Unii Europejskiej i Norwegii, obejmujących około 70% aktywów europejskiego sektora bankowego. PKO Bank Polski został objęty badaniem bezpośrednio przez EBA jako jeden z dwóch banków w Polsce.

Wyniki przeprowadzonych testów pokazały, że PKO Bank Polski jest w tej grupie najodporniejszy na negatywne scenariusze makroekonomiczne.
Źródło: WPROST.pl