Czy grozi nam spadek koniunktury?

Czy grozi nam spadek koniunktury?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Prognozy na III kwartał 2008 r. sugerują pogorszenie koniunktury. Zmniejsza się optymizm jeśli chodzi o popyt i produkcję. Gorsze oceny dotyczą także prognoz zatrudnienia i wzrostu płac. Utrzymują się jednak dobre oceny dotyczące aktywności inwestycyjnej firm - wynika z badania koniunktury NBP.

"Prognozy na III kw. br. sugerują dalsze pogorszenie klimatu koniunktury. Składa się na to zmniejszający się optymizm w obszarze popytu i produkcji, w tym sprzedaży na rynki zagraniczne, a skutkiem tego jest również spadek optymizmu prognoz zatrudnienia i płac. Pozytywnym sygnałem pozostaje zaś utrzymująca się w II kw. br., a także spodziewana w III kw. br. wysoka aktywność inwestycyjna sektora przedsiębiorstw (mierzona odsetkiem realizowanych i planowanych inwestycji)" - wynika z badania NBP opublikowanego na stronach banku w poniedziałek.

Jak wynika z badania, wskaźnik prognoz produkcji (skorygowany o wahania sezonowe) w III kwartale 2008 roku, drugi kwartał z rzędu zanotował istotny spadek.

"Wyraźne obniżenie wartości wskaźnika w ostatnim okresie sugeruje, że można oczekiwać obniżania się dynamiki produkcji w badanych przedsiębiorstwach" - napisali analitycy NBP.

NBP podał, że mniejszy optymizm cechował szczególnie podmioty przetwórstwa przemysłowego, a także górnictwo.

Natomiast prognozy produkcji w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę nie uległy istotnej zmianie.

Równocześnie jednak, zdaniem NBP, wzrosły wskaźniki dla budownictwa oraz handlu.

"Indeks liczony na podstawie odpowiedzi firm budowlanych jest na bardzo wysokim poziomie, istotnie wyższym od wskaźników dla przemysłu czy handlu, co oznacza że w tej grupie podmiotów można oczekiwać utrzymania wysokiej dynamiki produkcji. Pomimo wzrostu, wskaźnik dla handlu pozostał natomiast na stosunkowo niskim poziomie" - wynika z badania.

Ponadto wyniki badania pokazują, że drugi kwartał z rzędu pogorszyły się prognozy zatrudnienia i płac.

"W opinii przedsiębiorstw zmniejszyły się zarówno trudności ze znalezieniem pracowników, jak również osłabiły się żądania płacowe. Planowane na III kw. br. podwyżki płac obejmą mniejszą liczbę respondentów i będą niższe niż w II kw. br" - napisano w komentarzu.

Badania koniunktury NBP pokazują, że większość ankietowanych oczekuje podwyżek stóp.

"Ponad 71 proc. ankietowanych przedsiębiorstw wyraziło przekonanie o podwyżce stóp procentowych w III kw. br. Zaledwie 1,5 proc. przedsiębiorstw (najmniej w historii badania) prognozuje spadek oprocentowania kredytów" - wynika z badania.

Wskaźnik prognoz eksportu oczyszczony z wahań o charakterze sezonowym zanotował wyraźny spadek względem poprzedniego kwartału.

Jak wynika z badania, w III kwartale respondenci spodziewają się niewielkiego obniżenia względem poprzedniego kwartału dynamiki cen produktów i usług przez nich oferowanych oraz utrzymania cen surowców i materiałów na poziomie z poprzedniego kwartału.

Jednak sytuacja jest zróżnicowana w poszczególnych branżach.

"Spadku można oczekiwać w budownictwie oraz w usługach, zaś niewielki wzrost dynamiki cen przewiduje przemysł" - napisali autorzy badania.

Równocześnie nasiliły się oczekiwania odnośnie dalszego wzrostu dynamiki cen towarów i usług.

"W III kw. 2008 r. respondenci spodziewają się niewielkiego przyspieszenia wzrostu cen CPI. Tak jak w II kw. br. prawie 77 proc. przedsiębiorstw oczekuje wzrostu inflacji, przy czym odsetek firm przewidujących znaczny wzrost CPI jest wyższy niż w II kw. br. Średnie oczekiwania inflacji w dłuższej perspektywie (rocznej) wyhamowały, ale utrzymują się na wysokim poziomie, zbliżonym do prognoz z 2004 r." - podał w badaniu NBP.

pap, keb