Hospicja nie staną się przedsiębiorstwami. Co z odpisem 1 proc. podatku?

Hospicja nie staną się przedsiębiorstwami. Co z odpisem 1 proc. podatku?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Hospicja będą mogły legalnie korzystać z pracy wolontariuszy, pieniędzy pochodzących z darowizn oraz z odpisu 1 proc. podatku, fot. sxc.hu Źródło: FreeImages.com
Organizacje pożytku publicznego, prowadzące np. hospicja, nie będą traktowane jak przedsiębiorcy - przewidują założenia do projektu nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, które przyjęła Rada Ministrów.

Zgodnie z nimi działalność lecznicza prowadzona przez organizacje pożytku publicznego ma być wyłączona z przepisu stanowiącego, że jest to  działalność gospodarcza. W konsekwencji organizacje te nie będą musiały rejestrować się jako przedsiębiorcy.

Instytucje prowadzące hospicja zgłaszały obawy, że w związku z  obecnymi przepisami ustawy o działalności leczniczej nie będą mogły legalnie korzystać z pracy wolontariuszy, pieniędzy pochodzących z  darowizn oraz z odpisu 1 proc. podatku.

Z założeń wyłączono problematykę ubezpieczeń szpitali z tytułu zdarzeń medycznych. Rozwiązania dotyczące tej kwestii mają zostać przedstawione w projekcie nowelizacji ustawy.

Ubezpieczenia od zdarzeń medycznych nieobowiązkowe

Wcześniej Ministerstwo Zdrowia informowało, że ubezpieczenia od  zdarzeń medycznych nie będą obowiązkowe. W przypadku braku polisy pełną odpowiedzialność będą ponosiły szpitale. MZ podkreślało, że takie rozwiązanie pozostawia podmiotowi prowadzącemu szpital swobodę w  podejmowaniu decyzji, czy odpowiedzialność wobec pacjentów będzie ponosiła lecznica, czy ubezpieczyciel.

Obowiązkowe ubezpieczenie podmiotów prowadzących szpitale od zdarzeń medycznych jest konsekwencją przepisów ustawy o prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nimi pacjenci mogą występować do  wojewódzkich komisji orzekających o ustalenie odszkodowania za  niewłaściwe leczenie.

W założeniach do noweli doprecyzowano definicję przedsiębiorstwa przez jednoznaczne wskazanie, że w jednym przedsiębiorstwie wykonywany jest jeden rodzaj działalności leczniczej. Zdaniem autorów projektu nie  ograniczy to możliwości wykonywania przez ten sam podmiot różnych rodzajów tej działalności.

Nowe propozycje

Zaproponowano także, aby ratownictwo medyczne było wykonywane zarówno w ramach działalności ambulatoryjnej, jak i stacjonarnej i całodobowej, w tym szpitalnej.

Rozszerzony ma zostać przepis o danych identyfikacyjnych pacjentów szpitali, co odnosi się przede wszystkim do noworodków. Nowy znak, zgodnie z założeniami, będzie uzupełniony o dane matki, płeć, godzinę i  minutę urodzenia dziecka. Ma to pozwolić na uniknięcie pomyłek i  zapewnić prawidłowe ustalenie tożsamości noworodka.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą będzie mógł udzielać zamówienia na świadczenia, których sam nie wykonuje, ale które mieszczą się w profilu podmiotu przyjmującego zamówienie.

Możliwość uzyskania dotacji z budżetu

W założeniach zaproponowano wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji z budżetu państwa w wysokości spłaconych, przez podmioty tworzące, kredytów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Będzie to  możliwe w ramach tych samych środków finansowych przeznaczonych na  wsparcie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe.

Zgodnie z założeniami w ustawie będą również uregulowane kwestie finansowe. Chodzi np. o możliwość przeksięgowania części środków, które przed 1 lipca 2011 r. zwiększyły fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na międzyokresowe rozliczenia przychodów. Zaproponowano określenie zasad ustalania wysokości dotacji i  sposobu jej rozliczania dla podmiotów utworzonych w tym samym roku, w  którym następuje przekazanie środków.

mp, pap

 0

Czytaj także