Wynajmujesz komuś mieszkanie? To zabezpieczy cię przed nieuczciwym najemcą

Wynajmujesz komuś mieszkanie? To zabezpieczy cię przed nieuczciwym najemcą

Wynajem mieszkania, zdjęcie ilustracyjne
Wynajem mieszkania, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Pormezz
W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się umowy najmu okazjonalnego. Zapewnia ona dużo szerszą ochronę interesów wynajmującego niż standardowa umowa najmu.

Na czym polega najem okazjonalny?Umowa najmu okazjonalnego dotyczy najmu lokalu mieszkalnego, w przypadku gdy właściciel jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Może ona być zawarta na okres maksymalnie 10 lat, a przy jej zawieraniu należy dopełnić szeregu formalności.

Co istotne, do umowy należy dołączyć:

  1. Oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu w formie aktu notarialnego;
  2. Oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażenie zgody na zamieszkiwanie najemcy i osób z nim zamieszkujących.

Należy również wskazać inny lokal, w którym najemca będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji.

Wypowiedzenie umowy

Umowa najmu wygasa po upływie czasu na jaki została zawarta lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie jego opróżnienia, które ma być sporządzone na piśmie, gdzie zostanie wskazany termin na dokonanie tej czynności (nie krótszy jednak niż 7 dni od dnia jego doręczenia).

W razie bezskutecznego upływu terminu, właściciel jest uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnego obejmującemu dobrowolne poddanie się egzekucji w zakresie dobrowolnego opróżnienia zajmowanego lokalu.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności należy załączyć wezwanie skierowane do najemcy wraz z dowodem jego doręczenia oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu przysługujący właścicielowi. W takiej sytuacji, Sąd powinien rozpoznać wniosek w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia.

Wyłączenie przepisów ochronnych

W razie zawarcia umowy najmu okazjonalnego należy pamiętać, że zapisy ustawowe jej dotyczące wyłączają przepisy dotyczące eksmisji najemców, jak również znoszą okres ochronny, uniemożliwiający eksmisję w okresie zimowym oraz przepisy chroniące przed eksmisją kobiety w ciąży i małoletnich.

Perspektywa najmu okazjonalnego jawi się jako bezpieczna forma wynajmowania lokalu mieszkalnego. Należy jednak pamiętać o dokładnym sprecyzowaniu warunków umowy, tj. praw i obowiązków stron, a w szczególności o okolicznościach będących podstawą wypowiedzenia umowy.

Umowa najmu okazjonalnego dla swojej skuteczności wymaga zachowania wielu warunków formalnych, czego nieodłącznym elementem jest poniesienie wyższych kosztów w momencie jej zawarcia. Podkreślić jednak należy, że niewątpliwie zabezpiecza interesy stron w sposób kompleksowy.


Autorka: Aleksandra Tomczyk, kancelaria Graś i Wspólnicy

Czytaj też:
Kupowanie mieszkań na wynajem już się nie opłaca? Ciekawy głos w dyskusji
Czytaj też:
Wynajem mieszkań jako inwestycja. Czy to się jeszcze opłaca?