Co to jest prospekt emisyjny i jakie powinien zawierać informacje?

Co to jest prospekt emisyjny i jakie powinien zawierać informacje?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Źródło: Shutterstock / MOZCO Mateusz Szymanski
Przed wejściem na giełdę, firma musi się przygotować, m.in. tworząc prospekt emisyjny. Co to jest, do czego służy prospekt emisyjny, a także jakie informacje musi zawierać?

Zanim firma wejdzie na giełdę, musi spełnić szereg formalności. Jedną z nich jest przygotowanie i przedłożenie Komisji Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego. To dokument, który jest ważny również z perspektywy inwestora. Dzięki niemu może on poznać główne informacje o danej spółce, a także ocenić jej “atrakcyjność” inwestycyjną. Co to jest prospekt emisyjny, a także jakie dane powinien zawierać?

Prospekt emisyjny – co to jest?

Jaka jest definicja prospektu emisyjnego? Jest to dokument, który sporządzany jest w momencie, gdy instrumenty finansowe są włączane do obrotu na giełdzie. Prospekt taki przygotowuje emitent papierów wartościowych. Jest to niezwykle ważny dokument, od którego zależy też wejście firmy na parkiet. Przedsiębiorstwo musi go przedłożyć Komisji Nadzoru Finansowego. W ten sposób KNF otrzymuje informacje o tym, jaki charakter, a także jaką wartość mają oferowane przez daną firmę papiery wartościowe.

Prospekt emisyjny jest to bowiem dokument, który musi zawierać niezbędne informacje, które są potrzebne do podjęcia decyzji o inwestycji. A jakie to informacje? Przede wszystkim zaliczymy tutaj wszelkie dane dotyczące historii firmy, informacje na temat kadry zarządzającej daną firmą. Nie może też tam zabraknąć wyników finansowych podmiotu, a także informacji o tym, jaki jest przewidywany potencjał wzrostu firmy. Te dane mają umożliwić potencjalnym inwestorom podjęcie decyzji zakupowych.

Prospekt emisyjny musi zostać zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. KNF musi to zrobić w ciągu maksymalnie 20 dni od daty złożenia poprawnej wersji prospektu. Jest to ważne, ponieważ dopiero w momencie, gdy prospekt zostanie zatwierdzony, emitent zyskuje możliwość wprowadzenia publicznej oferty papierów wartościowych i następnie dopiero wtedy może wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

Ile czasu ważny jest prospekt emisyjny i gdzie można go znaleźć?

Wbrew pozorom nie jest tak, że raz zatwierdzony prospekt, jest ważny przez cały czas. Okres ten jest limitowany. W przypadku prospektu emisyjnego jego okres ważności wynosi 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego dokumentu. Dodatkowo zatwierdzenie przez KNF, umożliwia emitentom szukanie funduszy na rynkach wszystkich krajów Unii Europejskiej.

A kiedy prospekt emisyjny musi zostać opublikowany? Przede wszystkim musi zadziać się to na tyle wcześnie, aby inwestorzy bez problemu mieli czas na zapoznanie się z tym dokumentem. Obowiązuje tutaj zasada, że termin publikacji prospektu nie może przekraczać dnia, w którym papiery wartościowe spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Prospekt emisyjny interesującego nas podmiotu można znaleźć na stronie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. KPWiG zamieszcza wszystkie zatwierdzone przez KNF prospekty emisyjne.

Prospekt emisyjny wstępny i ostateczny – czym się różnią?

Można spotkać się z dwiema formami prospektu inwestycyjnego. Mowa o prospekcie wstępnym, a także ostatecznym. Czym się one różnią? Przede wszystkim momentem, w którym są wydawane, a także ilością zawartych w nich informacji.

Wstępny prospekt emisyjny zazwyczaj dana firma publikuje w momencie, gdy planuje wyemitować nowe papiery wartościowe. Z kolei gdy papiery wartościowe zostaną ostatecznie udostępnione publicznie to czas, kiedy firma musi przedstawić ostateczny prospekt emisyjny. Taki prospekt musi zawierać więcej szczegółów niż prospekt wstępny. Powinny się tam znaleźć takie informacje, jak np. liczba wyemitowanych papierów wartościowych, a także ich cena.

Jakie informacje musi zawierać prospekt emisyjny?

Prospekt emisyjny może przybierać formę jednego dokumentu, albo też tworzyć zestaw kilku dokumentów. Niezależnie od formy, musi się w nim znaleźć:

  • dokument rejestracyjny,
  • dokument ofertowy,
  • dokument podsumowujący.

To, jakie dokładnie informacje powinien zawierać prospekt emisyjny, reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie implementacji Dyrektywy 2003/71 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Jakie więc informacje musi zawierać ten dokument? Ogólnie rzecz ujmując, muszą się w nim znaleźć dane o emitencie, a także szczegółowe informacje o akcjach.

Po pierwsze w prospekcie musi się znaleźć historia firmy, która emituje papiery wartościowe. A więc chodzi o wszystkie informacje dotyczące przedsiębiorstwa, takie jak data jego założenia i założyciele spółki, jaki jest jej cel i wizja, a także najważniejsze wydarzenia w firmie – takie, które miały znaczący wpływ na rozwój.

Po drugie – w prospekcie nie może zabraknąć informacji o zakresie usług danej spółki. O czym dokładnie mowa? Chodzi o informacje o tym, jakie usługi lub produkty firma oferuje. Oprócz tego powinna się tu znaleźć historia wszelkich poprawek/ulepszeń w danych produktach/usługach wprowadzonych od momentu ich powstania.

Po trzecie – prospekt musi zawierać dane o tym, kto tworzy zespół zarządzający firmy. W związku z tym powinny znaleźć się tu informacje o kadrze zarządzającej, doświadczeniu menedżerów, ich kwalifikacjach uprawniających do zajmowania danego stanowiska.

Po czwarte – w dokumencie emisyjnym akcji lub obligacji nie może zabraknąć tak istotnych informacji jak dane finansowe spółki. Spółka emitująca musi zawrzeć w prospekcie szczegółowe dane dotyczące sprawozdań finansowych z tych lat, które obejmują przychody brutto, zysk przed odsetkami i podatkami, zysk netto i inne. Te informacje są ważne, ponieważ dzięki nim ewentualni inwestorzy mogą sprawdzić i obliczyć wskaźniki finansowe, a także sens inwestycji w daną spółkę.

Po piąte – prospekt musi zawierać szczegółowe dane dotyczące oferty. Mowa o najważniejszych informacji dotyczących papierów wartościowych. A więc, jaką liczbę ich spółka emituje, jaka jest cena za papier wartościowy. Oprócz tego musi zostać podana data, kiedy papiery wartościowe będą publicznie dostępne, a także, w jaki sposób można je nabyć.

Po szóste – informacje o tym, na co zostaną wykorzystane środki z uzyskanych dzięki emisji wpływów. Spółka emitująca papiery wartościowe, musi określić, na co przeznaczy zyski ze sprzedaży. Zazwyczaj są to takie cele, jak rozwój działalności, powstanie nowych produktów/usług, czy też ekspansja na nowy rynek.

Po siódme – prospekt musi pokazywać, jak wygląda struktura kapitału. Jest to ważne, ponieważ w ten sposób potencjalni inwestorzy mogą lepiej ocenić, jak nowa oferta wpłynie na obecną strukturę kapitału, a także jak mogą wyglądać potencjalne zyski.

Po ósme – dokument ten musi zawierać politykę dywidendową danej firmy. Co ważne, polityka ta może z czasem zostać zmieniona.

Po dziewiąte – w prospekcie powinny znaleźć się również czynniki ryzyka, a więc informacje o tym, jakie istnieje ewentualne ryzyko związane z biznesem emitenta. Do takich czynników ryzyka zalicza się m.in.: sytuacja gospodarcza, konkurencja czy ryzyko walutowe.

Jakie są funkcje prospektu emisyjnego?

Prospekt emisyjny nie jest tylko wymogiem nałożonym przez prawo, ale przede wszystkim pełni różne funkcje. Wśród tych najważniejszych należy wskazać na wartość PR-ową, wizerunkową, promocyjną, a także informacyjną takiego dokumentu. Firmy, które są emitentami papierów wartościowych, za pomocą prospektów emisyjnych mogą poinformować swoich odbiorców, a więc wszelkie podmioty regulacyjne, inwestorów itp. o swojej ofercie. W ten sposób emitent ma szansę zaprezentować swoją propozycję akcji lub obligacji. Prospekt jest więc bardzo ważnym elementem procesu wprowadzania papierów wartościowych na rynek. Dobrze przygotowany może znacząco pomóc w promocji oferty publicznej danej firmy.

Jak wskazano wyżej – pierwszym prospektem, który jest publikowany przez spółkę chcącą wyemitować papiery, jest prospekt wstępny. Ma on funkcję czysto informacyjną – mówi bowiem inwestorom i innym zainteresowanym o zbliżającej się ofercie papierów wartościowych. Dzięki wstępnemu prospektowi – który zawiera informacje o działalności spółki – przyszli emitenci mogą zbadać i oszacować, czy inwestorzy byliby w ogóle zainteresowani taką ofertą. Po zatwierdzeniu prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, a także zweryfikowaniu przez firmę-emitenta, czy jest zainteresowanie publicznymi papierami wartościowymi i czy jego wielkość odpowiada założonym przez dany podmiot celom, oferowany jest ostateczny prospekt emisyjny. Ta jego forma jest już bardziej rozbudowana i szczegółowa. Zawiera bowiem wszystkie omówione wcześniej elementy, które powinny znaleźć się w prospekcie emisyjnym.

Czytaj też:
Volkswagen wysyła Porsche na giełdę. Liczy na 75 miliardów euro

Autor:
Źródło: WPROST.pl