Temat: Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych

Logo GPW na sali notowań
Logo GPW na sali notowań / Źródło: Beata Czarnecka/Sportografia.pl
Giełda Papierów Wartościowych to instytucja publiczna, która ma na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi dopuszczonymi do obrotu giełdowego.

Giełda Papierów Wartościowych to największa giełda instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Obrót na Giełdzie Papierów Wartościowych jest regulowany przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego i ustawy:

  • o obrocie instrumentami finansowymi,
  • o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
  • o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,
  • o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Najważniejszymi indeksami giełdowymi głównego rynku są: WIG, WIG20 i WIG30.

Historia Giełdy Papierów Wartościowych

Pierwsza giełda papierów wartościowych – Giełda Kupiecka – została w Polsce otwarta w Warszawie w 1817 r. Przedmiotem handlu były wówczas głównie weksle i obligacje. W 1826 r. pojawiły się pierwsze publiczne papiery wartościowe – listy zastawne Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. W 1840 r. na giełdzie pojawiły się pierwsze akcje Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, a w 1873 r. Giełda Kupiecka zmieniła nazwę na Giełda Warszawska. Jednocześnie giełdę pieniężną oddzielono od towarowej.

Po wybuchu I wojny światowej giełda została zamknięta. Reaktywowano ją w 1921 r. – pod nazwą Giełda Pieniężna w Warszawie. W okresie międzywojennym oprócz giełdy warszawskiej istniały także giełdy papierów wartościowych w Katowicach, Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Wilnie. Większość obrotów koncentrowała się jednak w Warszawie.

Warszawska giełda została zamknięta z chwilą wybuchu II wojny światowej. Powróciła dopiero w 1991 r.

W marcu 1991 r. Sejm uchwalił ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. W kwietniu 1991 r. Minister Przekształceń Własnościowych i Minister Finansów podpisali akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pierwsza sesja z udziałem siedmiu domów maklerskich odbyła się 16 kwietnia 1991 r. Notowano na niej akcje pięciu spółek: Tonsilu, Próchnika, Krosna, Śląskiej Fabryki Kabli i Exbudu.

W 1994 r. Giełda Papierów Wartościowych została formalnie przyjęta do Światowej Federacji Giełd.

W 2003 r. Na Giełdzie Papierów Wartościowych debiutowała pierwsza spółka zagraniczna – Bank Austria Creditanstalt AG.

Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczna notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Władze Giełdy Papierów Wartościowych

Najwyższym organem GPW jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Giełdy. Do jego kompetencji należy między innymi dokonywanie zmian w statucie oraz wybór członków Rady Giełdy.

Rada Giełdy składa się z od pięciu do siedmiu członków i nadzoruje działalność Giełdy. Odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Kadencja jej członków trwa trzy lata.

Zarząd Giełdy ma od trzech do pięciu członków. Dopuszcza on do obrotu giełdowego papiery wartościowe, określa zasady wprowadzania papierów wartościowych do obrotu, nadzoruje działalność maklerów giełdowych i członków giełdy w zakresie obrotu giełdowego. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powoływany przez Walne Zgromadzenie.

Powiązane teksty