Zasiłek dla bezrobotnych. Komu przysługuje i ile wynosi?

Zasiłek dla bezrobotnych. Komu przysługuje i ile wynosi?

Bezrobocie
Bezrobocie
Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie wypłacane osobom bezrobotnym. Przysługuje osobom, które spełnią określone warunki, a jego kwota może być różna.

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie, które przysługuje osobom pozostającym bez pracy. Muszą one jednak spełniać określone kryteria, a także zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych i przez jaki czas można otrzymywać świadczenie?

Co to jest zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie przysługujące osobom pełnoletnim, które nie mogą znaleźć zatrudnienia. Aby je otrzymać, należy zarejestrować się w urzędzie pracy i dowiedzieć się, czy urząd nie dysponuje propozycjami zatrudnienia. Jeżeli nie ma odpowiedniej propozycji pracy, stażu ani robót publicznych, a dana osoba spełnia pozostałe kryteria, może otrzymać świadczenie dla bezrobotnych.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Świadczenie dla osób bezrobotnych przysługuje osobom, które:

  1. nie dostały odpowiedniej propozycji pracy, stażu, przygotowania zawodowego z urzędu pracy
  2. w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:
  • były zatrudnione i osiągały wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego była opłacana składka na Fundusz Pracy (nieuwzględniane są okresy urlopu bezpłatnego dłuższego niż 30 dni),
  • świadczyły usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
  • opłacały składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Do czasu pracy wlicza się również okresy: urlopu wychowawczego, pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy i odbywania zasadniczej służby wojskowej.

Komu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Prawa do świadczenia nie mają osoby, które prowadząc działalność gospodarczą, opłacały preferencyjne składki ZUS – podstawa wymiaru składek preferencyjnych jest wtedy niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Świadczenie nie przysługuje również osobom, które w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy zostały zwolnione z pracy dyscyplinarnie, a także tym, które rozwiązały umowę o pracę za porozumieniem stron. W tym drugim przypadku wyjątkiem jest sytuacja, w której porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości zakładu pracy.

Zasiłku nie mogą również otrzymać osoby, które odbywają odpłatną praktykę absolwencką i otrzymują z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ile czasu można otrzymywać świadczenie?

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest przez okres od 6 do 12 miesięcy. Długość wypłaty świadczenia jest uzależniona od różnych czynników.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych 2023?

Przy stażu pracy od 5 do 20 lat zasiłek dla bezrobotnych wynosi 1 304,10 zł brutto (1 186,73 zł netto) przez pierwsze 3 miesiące prawa do zasiłku, a przez kolejne – 1 024,10 zł brutto (931,93 zł netto).

Kwoty te mogą być jednak wyższe lub niższe w zależności od stażu pracy:

  • pracownicy, którzy mają staż pracy krótszy niż 5 lat, otrzymują 80 procent kwoty bazowej, czyli 1 043,28 zł brutto (949,40 zł netto) przez pierwsze trzy miesiące i 819,28 zł brutto (745,56 zł netto) po trzech miesiącach
  • pracownicy, którzy mają staż pracy dłuższy niż 20 lat, otrzymują 120 procent kwoty bazowej, czyli 1 564,91 zł brutto (1 424,15 zł netto) przez pierwsze trzy miesiące i 1228,91 zł brutto (1 118,39 zł netto) po trzech miesiącach.

Czytaj też:
Dodatek aktywizacyjny dla bezrobotnych to 650 złotych. Komu się należy?
Czytaj też:
Zasiłek opiekuńczy na rodzica. Jakie jest kryterium dochodowe?