Zasiłek wyrównawczy 2024. Co to jest i ile wynosi?

Zasiłek wyrównawczy 2024. Co to jest i ile wynosi?

Zasiłek wyrównawczy
Zasiłek wyrównawczy Źródło: Shutterstock

Zasiłek wyrównawczy to świadczenie, które przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę. Mogą je otrzymać w szczególnych warunkach, a pomoc finansowa może mieć charakter długotrwały. Kiedy przyznawany jest zasiłek wyrównawczy i co trzeba wiedzieć o tym świadczeniu?

Co to jest zasiłek wyrównawczy?

Zasiłek wyrównawczy to świadczenie dla pracowników, którzy na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej zostali przesunięci na inne stanowisko, na skutek czego ich wynagrodzenie uległo obniżeniu. Przyznawany jest na czas rehabilitacji zawodowej.

Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy?

Zasiłek wyrównawczy przysługuje pracownikom, którzy na skutek stanu zdrowia zostali przesunięci na inne stanowisko u pracodawcy, a także tym, którzy poddali się rehabilitacji zawodowej w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej. Zasiłek wyrównawczy przyznawany jest na okres rehabilitacji zawodowej, maksymalnie na 24 miesięce.

Ile wynosi zasiłek wyrównawczy?

Zasiłek wyrównawczy stanowi różnicę między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem wypłacanym za okres 12 ostatnich miesięcy kalendarzowych a miesięcznym wynagrodzeniem osiągniętym za pracę w warunkach rehabilitacji zawodowej. Nie ma więc stałej wysokości świadczenia, dla każdego pracownika jest ono ustalane indywidualnie.

Co zrobić, by otrzymać zasiłek wyrównawczy?

Aby pracownikowi przysługiwał zasiłek wyrównawczy, musi posiadać decyzję o konieczności przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej. Taką decyzję wystawia wojewódzki ośrodek medycyny pracy lub lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak otrzymać zasiłek wyrównawczy – krok po kroku

Aby uzyskać zasiłek wyrównawczy, należy:

  1. Zalogować się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)
  2. Wybrać usługę "Złożenie dokumentu ZAS-55."
  3. Uzupełnić dane w formularzu elektronicznym i złożyć dyspozycję sposobu odbioru korespondencji
  4. Podpisać wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP

Następnie trzeba dostarczyć do ZUS potrzebne dokumenty:

  • orzeczenie lekarza wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy o potrzebie poddania się rehabilitacji zawodowej,
  • zaświadczenie pracodawcy albo zakładowego lub międzyzakładowego ośrodka rehabilitacji zawodowej o okresie rehabilitacji zawodowej i wysokości miesięcznego wynagrodzenia osiągniętego podczas rehabilitacji zawodowej za dany miesiąc
  • zaświadczenie na druku Z-3
  • w przypadku choroby zawodowej decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez inspektora sanitarnego, a w przypadku wypadku przy pracy należy również dostarczyć protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

Później trzeba poczekać na decyzję ZUS. Pracownik może się od niej odwołać w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Komu nie przysługuje zasiłek wyrównawczy?

Zasiłek wyrównawczy nie przysługuje w każdej sytuacji. Jeżeli wypadek lub niezdolność nastąpiły z winy pracownika, ponieważ zlekceważył obowiązujące przepisy lub znajdował się pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających, nie należy mu się świadczenie. Nie przysługuje ono również wtedy gdy pracownik odmówił badania alkomatem lub badania na zawartość substancji odurzających w organizmie.

Czytaj też:
Praca na zwolnieniu lekarskim. Czy na L4 możemy pracować zdalnie?
Czytaj też:
Zasiłek rehabilitacyjny 2024. Kiedy można się o niego starać?