PMPG SA przedstawiła program naprawczy. Stawia na zdrowy fundament, ale nie wyklucza scalenia akcji.

PMPG SA przedstawiła program naprawczy. Stawia na zdrowy fundament, ale nie wyklucza scalenia akcji.

Dodano:   /  Zmieniono: 

Budowa fundamentów spółki i jej wiarygodności wśród inwestorów jest kluczowym elementem programu naprawczego PMPG SA (GPW: POINTGROUP, PGM). Jeżeli jednak w czwartej z rzędu kwalifikacji kurs akcji nie spełni kryteriów, które warunkują usunięcie spółki z Listy Alertów, Zarząd rozważy zwołanie posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały, której przedmiotem będzie połączenie akcji.

Zgodnie z wymogami uchwały Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW, Zarząd PMPG SA ogłosił w sobotę program naprawczy.

W programie władze spółki podkreślają, że już w roku 2012 podjęły działania mające na celu doprowadzenie do ustabilizowania wartości kursu akcji na poziomie zapewniającym swobodny i bezpieczny obrót. W tym celu m.in. przeprowadziły analizę kursu pod kątem jego wartości w perspektywie średnio i długoterminowej, analizę możliwości i celowości przeprowadzenia połączenia akcji oraz wprowadziły do porządku obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2013 roku punkt dotyczący połączenia akcji. Prowadząc te działania, Zarząd PMPG SA uznał jednak, że najkorzystniejszym dla Spółki i jej akcjonariuszy programem naprawczym będzie budowa fundamentów Spółki i jej wiarygodności wśród inwestorów. Podobnie uznało Walne Zgromadzenie, które jednomyślnie sprzeciwiło się podjęciu uchwały w sprawie połączenia akcji.

Mając na uwadze wyniki finansowe spółki za 2012 i 2013 r. oraz I Q 2014 r., a także opublikowane prognozy na rok 2014,  Zarząd spółki w dalszym ciągu stoi na stanowisku, iż najkorzystniejszym sposobem na ustabilizowanie kursu akcji na bezpiecznym dla obrotu poziomie jest umożliwienie powrotu wartości kursu do poziomu sprzed okresu, w którym doszło do załamania kursu, bez wpływu na jego wartość przez dokonywanie połączenia akcji. Dlatego na chwilę obecną Zarząd rekomenduje niepodejmowanie czynności zmierzających do połączenia. Jednocześnie przypomina, że zgodnie z konserwatywną prognozą ogłoszoną w marcu br., w tym roku Grupa powinna mieć przychody na stabilnym poziomie 64 mln zł przy kilkunastoprocentowym wzroście rentowności liczonej rok do roku (wzrost EBITDA o 17 proc., licząc od korekty prognozy z końca roku 2013).

 

Prognoza 2014

z dn. 14.03.2014

Prognoza 2013

po korekcie z dn. 05.12.2013

Przychody ze sprzedaży

64 063

62 916

EBITDA

8 008

 

6 826            

 

Tab. 1. Prognoza PMPG SA na 2014 r. Dane w tys. PLN.

Zarząd PMPG SA bierze jednak pod uwagę, iż w kolejnych weryfikacjach akcje mogą nie spełniać kryteriów określonych w uchwale Zarządu GPW. W takim przypadku, w terminie 21 dni od daty czwartej z rzędu kwalifikacji spółka ogłosi zwołanie NWZA w celu podjęcia uchwały o połączeniu akcji. Czwarta kwalifikacja wypada na koniec grudnia 2014 r.

Pełna treść programu naprawczego spółki jest dostępna pod linkiem:

http://www.pmpg.pl/files/Program_naprawczy_PMPG_SA_1.pdf

Zgodnie z uchwałą GPW, program naprawczy musi zawierać opis działań jakie emitent zamierza podjąć w celu usunięcia przyczyn kwalifikacji do segmentu Lista Alertów oraz harmonogram realizacji działań. Przyczyną kwalifikacji jest średni kurs poniżej 50 gr.

Link do uchwały GPW:  

http://www.gpw.pl/uchwaly_zarzadu_gpw/?ph_tresc_glowna_start=show&ph_tresc_glowna_cmn_id=51888

Komunikat GPW o pierwszej kwalifikacji PMPG do segmentu Lista Alertów:

http://www.gpw.pl/komunikaty/?ph_tresc_glowna_start=show&ph_tresc_glowna_cmn_id=52765.

Komunikat GPW o drugiej z rzędu kwalifikacji PMPG do segmentu Lista Alertów:

http://www.gpw.pl/komunikaty/?ph_tresc_glowna_start=show&ph_tresc_glowna_cmn_id=53497


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Platforma Mediowa Point Group SA

infoWire.pl