Netia po I kwartale 2015 r. - zauważalna poprawa w działalności komercyjnej, stabilna rentowność i dobra pozycja finansowa.

Netia po I kwartale 2015 r. - zauważalna poprawa w działalności komercyjnej, stabilna rentowność i dobra pozycja finansowa.

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl / Źródło: InfoWire.pl

Netia ogłosiła wyniki finansowe za I kw. 2015 roku. Spółka odnotowała 11% spadek przychodów wynikający przede wszystkim z niższej liczby usług głosowych opartych o dostęp regulowany w dywizji B2C oraz utrzymującej się presji cenowej oraz niższemu wolumenowi ruchu w obszarze usług głosowych w dywizji B2B. Dzięki wdrażanym optymalizacjom kosztowym m.in. w ramach kolejnych faz projektu ,,Netia Lajt" Spółka utrzymała rentowność operacyjną. Skorygowany zysk EBITDA pozostał niezmieniony na poziomie 113 mln zł w porównaniu z kwartałem wcześniej. Spółka odnotowała także dodatnie operacyjne przepływy wolnych środków pieniężnych. Skorygowany OpFCF wyniósł 68 mln zł i był wyższy o około 30% w stosunku do poprzedniego kwartału, co jest m.in. związane z cyklicznością nakładów inwestycyjnych w okresie. Spółka ma komfortową sytuację płynnościową, dźwignia finansowa jest na poziomie zaledwie 0,08x Skorygowanego zysku EBITDA za 2014 rok w kwocie 493 mln zł. 

Przychody Netii za pierwszy kwartał 2015 roku wyniosły 388,7 mln zł, o 11 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2014 r. i 4 proc. mniej niż w poprzednim kwartale. Skorygowany zysk EBITDA za I kwartał 2015 roku wyniósł 113,3 mln zł, utrzymując swoją wartość w stosunku do poprzedzającego kwartału i był niższy o 16 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. 

,,Przedstawiliśmy dziś stabilne wyniki finansowe. Oznacza to, iż mimo dużej presji konkurencyjnej i rywalizacji cenowej na rynku telekomunikacyjnym w Polsce potrafimy utrzymać rentowność operacyjną. - powiedział Paweł Szymański, Prezes Zarządu Netii - Znaczące oszczędności oraz silna pozycja finansowa pozwalają nam na elastyczność w kwestii dystrybucji środków do akcjonariuszy i zapewniają możliwości  do dalszej realizacji strategii rozwoju Grupy." 

Utrzymana rentowność operacyjna mimo trudnego środowiska rynkowego 

Skorygowany zysk EBITDA w I kw. w segmencie B2C wyniósł 49 mln zł, przy marży 22,3 proc. Analogicznie, w segmencie B2B skorygowany zysk EBITDA to 68 mln zł, przy marży 41,5 proc.  W obu segmentach rynkowych utrzymuje się silna presja cenowa. Z tego powodu Netia podjęła strategiczne decyzje, koncentrując się na usługach, które zapewniają możliwość obrony marży brutto. W przypadku segmentu B2B są to usługi o wyższej przepustowości transmisji danych. Jednocześnie zrezygnowano z aktywnej sprzedaży w sieci regulowanej i zwiększono kontrolę nad procesem rabatowania. W  segmencie B2C Netia odeszła od proaktywnej sprzedaży usług na sieci obcej, koncentruje się natomiast na usługach pakietowych na sieci własnej. 

W styczniu 2015 r. Netia rozpoczęła drugą fazę programu Netia Lajt. Jego celem jest dalsza optymalizacja kosztowa Grupy Netia, uelastycznienie jej struktur i ciągła poprawa efektywności zespołów komercyjnych. Program Netia Lajt obejmuje m.in. redukcję zatrudnienia w ramach zwolnień grupowych. Dotychczasowe inicjatywy optymalizujące strukturę Spółki - N2, Netia Lajt i Netia Lajt 2.0 do dzisiaj pozwoliły znacząco obniżyć poziom kosztów stałych. 

Stały przyrost usług telewizyjnych, widoczna poprawa retencji w obszarze usług na sieciach obcych 

Na dzień 31 marca 2015 r. liczba aktywnych klientów usług telewizyjnych wyniosła 145 tys., co stanowiło wzrost o 14 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W kwietniu 2015 roku Netia wprowadziła na rynek ,,GigaNagrywarkę" - nową usługę PVR. Nowatorskie i poszukiwane przez klientów rozwiązanie pozwoli dynamicznie rozwijać grupę klientów w przyszłości. 

Zgodnie z przyjętą strategią Netia koncentruje się na oferowaniu usług we własnej sieci. Liczba usług we własnej sieci zwiększyła się do 1 190 tys., przy jednoczesnym spadku liczby usług oferowanych przez dostęp regulowany do 1 076 tys. Oznacza to, że aż 53 proc klientów jest już obsługiwanych przez Netię przy wykorzystaniu własnej sieci. 

Liczba usług szerokopasmowych Netii na koniec marca 2015 r. wyniosła 780 tys., co oznacza spadek o 7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. Usługi dla 53 proc. klientów usług szerokopasmowych świadczone były poprzez własną sieć dostępową (w porównaniu do 48 proc na 31 marca 2014 r.) Warto dodać, że aż 35 proc. klientów usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na sieciach własnych korzysta już z usług telewizyjnych Netii. 

W porównaniu do kwartału wcześniej, Grupa Netia straciła tylko 38 tys. usług netto ogółem (w por. do 57 tys. netto kwartał wcześniej) co było możliwe dzięki widocznej poprawie działań retencyjnych w Grupie, zwłaszcza w obszarze usług na sieciach obcych (WLR, BSA, LLU), a także dzięki dalszej koncentracji na przyroście usług na własnej sieci, zwłaszcza pakietyzacji usługi telewizyjnej oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu. 

,,Za wcześnie jeszcze mówić o zmianie trendu, ale na pewno zdecydowanie lepsze wyniki komercyjne w I kwartale b.r. cieszą - powiedział Andrzej Kondracki, Dyrektor ds. Strategii oraz Rozwoju Grupy - W ramach Strategii 2020 oraz jej aktualizacji w listopadzie ub. r. założyliśmy sobie m.in. dwa cele -  obronę bazy klientów na sieciach obcych, ale bez proaktywnej sprzedaży kosztownymi kanałami dystrybucji oraz aktywne działania komercyjne w celu stopniowego poprawiania penetracji pakietów usług na własnych sieciach dostępowych. Oba te cele konsekwentnie staramy się jako Grupa realizować." 

Nabycie 100% udziałów TK Telekom 

8 maja 2015 r. Netia zawarła przedwstępną umowę nabycia 100 proc. udziałów w spółce TK Telekom od Grupy PKP. Całkowita wartość transakcji wyniesie 221 mln zł, co stanowi ekwiwalent Wartości Przedsiębiorstwa na poziomie 200 mln zł przy mnożniku EV/EBITDA dla TK Telekom za 2014 r (pro-forma) na poziomie 5,2x.Transakcja powiększy skalę działalności Grupy Netia o ponad 28 proc. w obszarze B2B, oraz o ponad 11 proc ogółem. Tym samym Grupa Netia nadal pozostaje wiodącym konsolidatorem polskiego rynku telekomunikacyjnego, co również stanowi jeden z elementów jej Strategii 2020.

Wypłata dywidendy 

Zarząd Netii proponuje, by Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na 2 czerwca br., podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 42 groszy na akcję. Proponowany dzień dywidendy to 12 czerwca 2015 r., termin wypłaty dywidendy - 26 czerwca 2015 r. 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Netia

infoWire.pl

Czytaj także