Energa i jej odpowiedzialność

Energa i jej odpowiedzialność

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl / Źródło: InfoWire.pl

Nowy raport społecznej odpowiedzialności Grupy Energa nie tylko przedstawia aktywność spółek Grupy w obszarze CSR, ale po raz pierwszy prezentuje wpływ tych działań na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę.  Umożliwia to interesariuszom kompleksową ocenę działań i wartości Grupy w pozafinansowym obszarze. Energa opublikowała piąty w swojej historii raport CSR. 

Raport ,,Nasza odpowiedzialność 2015" opisuje skalę i charakter aktywności wszystkich spółek Grupy Energa w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz relacje z kluczowymi interesariuszami Grupy.

 Nowością w raporcie jest prezentacja wpływu podejmowanych przez Grupę działań na otoczenie społeczne, środowiskowe i gospodarkę. Ocena następstw, zarówno tych bezpośrednich wynikających z działalności Grupy Energa, jak i pośrednich będących efektem  relacji z klientami, pracownikami, podmiotami z łańcucha dostaw oraz pozostałymi interesariuszami, pozwoliła Grupie uzyskać jaśniejszy obraz prowadzonych przez nią działań  z zakresu  zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. W proces raportowania tradycyjnie już zostali zaangażowani specjaliści ze spółek Grupy oraz interesariusze zewnętrzni.

 - Chcemy w sposób przewidywalny i odpowiedzialny budować swoją przyszłość, tak aby zachowywać równowagę pomiędzy potrzebami rozwoju Grupy a oczekiwaniami naszych interesariuszy oraz ochroną środowiska naturalnego. Dlatego nasze społeczne zaangażowanie przekłada się na  troskę o dobre relacje i dialog  ze społecznościami lokalnymi, na etyczne zarządzanie i poszanowanie praw człowieka, ale także na  prowadzone przez nas programy pro środowiskowe, edukacyjne czy działania charytatywne - podkreśla Dariusz Kaśków,  Prezes Zarządu Energa SA.

Podobnie jak w roku ubiegłym raport został przygotowany według międzynarodowych standardów raportowania GRI G4.0, które w roku 2016 stają się obligatoryjne.

Prezentowane w raporcie treści pogrupowane są według przejrzystych kategorii dotyczących Grupy Energa, jej klientów i pracowników, środowiska naturalnego, dystrybucji energii elektrycznej i działalności na rzecz społeczeństwa.          

Raport wzorem lat ubiegłych poddany został weryfikacji przez niezależnego audytora  Deloitte Advisory Sp. z o.o..

Dokument dostępny jest pod adresem http://grupa.energa.pl/Raporty_CSR.xml

Zaangażowanie społecznie Grupy Energa jest potwierdzane przez najbardziej prestiżowe wyróżnienia, jak Złoty Listek CSR Polityki (2015r. ) czy Nagroda Dziennikarzy za Najlepszy Raport Społeczny (2014r. ). Grupa na wyjątkowo szeroką skalę wdrożyła także system zarządzania środowiskowego zgodnego z wytycznymi Rozporządzenia EMAS oraz uzyskała certyfikat ISO 14001:2004, który objął dziesięć kluczowych spółek Grupy i łącznie 159 lokalizacji.   Akcje Energi wchodzą też w skład indeksu Respect grupującego giełdowe spółki odpowiedzialne społecznie i zarządzane według najlepszych standardów. Respect Index to projekt realizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Ma on na celu wyłonienie spółek działających zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także pod względem  działań ekologicznych, społecznych i pracowniczych.                                                                                       

Grupa Energa od lat dba o zachowanie odpowiednich proporcji między swoją działalnością biznesową a otoczeniem. Społeczne zaangażowanie Grupy przekłada się na  troskę o dobre relacje i dialog  ze społecznościami lokalnymi,  na  etyczne zarządzanie i poszanowanie praw człowieka, ale  także  na  odpowiedzialność za środowiskowo, jak też różnorakie programy edukacyjne, czy działania charytatywne.   

 

Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne, dlatego Energa podejmuje działania służące jego ochronie. Inwestuje m.in. w przyjazne środowisku odnawialne źródła energii. W ubiegłym roku oddała do użytku farmę fotowoltaiczna w okolicy Torunia, farmę wiatrową w Myślinie oraz blok na biomasę w Elblągu. Środowisku naturalnemu sprzyjają również prace modernizacyjne. W Elektrowni Ostrołęka nowe instalacje do odazotowania i odsiarczania spalin redukują emisję szkodliwych substancji oraz ograniczają zanieczyszczenia powietrza. Z kolei  inwestycje w modernizację  sieci energii elektrycznej przyczyniają się do ograniczenia strat sieciowych, przez co firma traci mniej energii elektrycznej przy jej dystrybucji, co również wpływa korzystnie na środowisko naturalne.

Jedną z najważniejszych potrzeb klientów jest pewność stałych dostaw energii elektrycznej. W tym celu Energa prowadzi inwestycje, których efektem jest znaczne zmniejszenie w ostatnich latach liczby i czasu trwania awarii. Firma podjęła też ponadstandardowe rozwiązania, umożliwiające zgłaszanie awarii przez wysłanie SMS oraz udostępniając na stronie internetowej aktualną mapę wyłączeń z informacją o czasie usunięcia awarii.

 Swoim klientom Energa oferuje eko rozwiązania, m.in. elektroniczną fakturę, dzięki czemu ogranicza się zużycie papieru, unika się wycinki drzew i emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Energa jako największy w kraju producent energii wytwarzanej w elektrowniach wodnych dba również o obszary chronione i cenne przyrodniczo, m.in. poprzez  budowanie przepławek, zarybianie rzek lub rozmieszczanie budek lęgowych dla ptaków.

Grupa kompleksowo chroni bociana białego. Od blisko 20 lat montuje specjalne platformy, które zabezpieczają linie niskiego i średniego napięcia oraz pomagają chronić bocianie życie. Na blisko  18 tysiącach platform umieszczanych i remontowanych przez pracowników Grupy gniazduje ok. 20 tysięcy ptaków, co stanowi 20 proc. całej populacji tego gatunku przylatującej do Polski.

Jako jeden z największych pracodawców na Pomorzu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pracownikom przyjazne miejsce pracy, bezpieczeństwo oraz rozwój zawodowy i osobisty. Dba o kulturę organizacyjną, aby była zgodna z zasadami etyki. Istotnym narzędziem w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności jest przyjęty Kodeks Etyczny Energa SA. Dokument opisuje kluczowe wartości oraz zachowania, jakie pracownicy chcą przestrzegać w kontaktach z klientami, partnerami biznesowymi oraz w relacjach wewnętrznych.

Grupa Energa konsekwentnie i kompleksowo działa na rzecz otoczenia, wychodząc naprzeciw potrzebom poszczególnych grup interesariuszy. Wszystkie prospołeczne aktywności spaja program pod nazwą ,,Energa dla Ciebie". Firma koncertuje się w nim na wspieraniu i propagowaniu edukacji, sportu i zdrowego trybu życia, a poprzez powołaną fundację prowadzi działania charytatywne wspierające wiele instytucji i organizacji. Jest też mecenasem różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych oraz partnerem projektów na rzecz innowacji.


dostarczył infoWire.pl

Czytaj także