Senat przyjął ustawę okołobudżetową, ale dodał kilkanaście poprawek

Senat przyjął ustawę okołobudżetową, ale dodał kilkanaście poprawek

Głosowanie w Senacie
Głosowanie w Senacie Źródło: Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu
W nocy z wtorku na środę Senat głosował nad tzw. ustawą okołobudżetową, czyli ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023. Senatorowie poparli ją, ale zaproponowali 19 poprawek, z czego trzy zostały zgłoszone podczas drugiego czytania.

Najważniejsza poprawka przewiduje wykreślenie z ustawy zapisu, na mocy którego premier uzyskuje uprawnienia do samodzielnego blokowania środków w budżecie, aby przeznaczyć je na obsługę długu publicznego.

Senat chce m.in. podniesienia kwot bazowych służących do wyliczania wynagrodzenia nauczycieli,

Senatorowie proponują także wykreślenie przepisu umożliwiającego przekazanie papierów skarbowych o wartości do 20 mld zł na Fundusz Reprywatyzacji. Senat chce również podniesienia kwot bazowych, które służą do wyliczania wynagrodzenia nauczycieli, a także sędziów i prokuratorów. W przyjętym przez Sejm akcie prawnym kwota bazowa jest taka jak w roku 2022, a więc na poziomie z 2019 r. Tymczasem senatorowie chcą, aby kwoty te liczone były według warunków z 2021 r.

Wreszcie, Izba chce wykreślenia zapisów, na mocy których do tworzenia funduszu socjalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej bierze się pod uwagę wartość środków przeznaczonych na emerytury i renty z 2019 r. (w wysokości 0,5 proc.).

Co to jest ustawa okołobudżetowa?

Na początku listopada Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej. Jest ona ściśle związana z projektem budżetu na rok przyszły. Przewidziane propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.

W ustawie zapisano m.in., że zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w sferze budżetowej zostanie utrzymany na poziomie z 2022 r., a podstawę ma stanowić 2019 r. Wprowadzona została podstawa prawna dla podwyższenia w 2023 r. kwoty środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na Krajowy Fundusz Szkoleniowy – do wysokości ok. 277,5 mln zł, co będzie stanowiło 4 proc. kwoty przychodów ze składki na Fundusz Pracy w 2021 r. W ustawie znalazł się także zapis umożliwiający przekazanie papierów skarbowych o wartości 20 mld zł na Fundusz Reprywatyzacji.

W ustawie wprowadzono możliwość przekazania w 2023 r. przez ministra finansów skarbowych papierów wartościowych uczelniom publicznym na program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oraz wsparcie potencjału uczelni.

Czytaj też:
Renty i emerytury w Polsce. Coraz wyższy wydatek dla budżetu

Źródło: WPROST.pl