Zmiany w akcyzie dotyczą nie tylko paliwa, ale też autostrad czy e-papierosów

Zmiany w akcyzie dotyczą nie tylko paliwa, ale też autostrad czy e-papierosów

Autostrada, zdjęcie ilustracyjune
Autostrada, zdjęcie ilustracyjune Źródło:Pixabay / knollzw
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona zmiany w szeregu aktów prawnych, m.in. ustawie o autostradach płatnych, o systemie ubezpieczeń społecznych, o podatku od towarów i usług.

Z punktu widzenia obywateli najistotniejsze wydaje się przedłużenie do dnia 30 czerwca 2023 r. wyłączenia od opodatkowania sprzedaży detalicznej benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa oraz gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych.

Oznacza to, że mimo faktu, że ze względu na sprzeciw Komisji Europejskiej, wróci dotychczasowa stawka podatku VAT, to akcyza, za którą bezpośrednio odpowiada rząd, nadal zostanie zamrożona i nie będzie doliczana do ceny paliwa. Można zakładać, że dzięki temu wzrost cen paliw na stacjach od 1 stycznia nie będzie aż tak odczuwalny. Więcej piszemy o tym poniżej.

Czytaj też:
Paliwa bez akcyzy na dłużej. Prezydent podpisał ustawę obniżającą ceny

Nowelizacja ustawy o akcyzie – zmiany w innych ustawach

Nowelizacja oddziałuje jednak na dużo więcej aktów prawnych. Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych przez tę ustawę wymienimy:

  1. modyfikację definicji legalnej płynu do papierosów elektronicznych;
  2. wyłączenie jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, składania deklaracji podatkowych oraz prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej – w zakresie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zasady ustalania łącznej mocy generatorów do 1 MW odrębnie dla każdej z tych jednostek organizacyjnych;
  3. wprowadzenie szczególnych zasad określania właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach dotyczących uprawnionego wysyłającego, gdy podmiot ten prowadzi działalność gospodarczą i podlega już obowiązkowi rejestracyjnemu, jako podmiot wysyłający;
  4. doprecyzowanie regulacji normującą właściwość miejscową organu podatkowego w zakresie przemieszczania wyrobów akcyzowych oraz monitorowania sprzedaży wyrobów węglowych z użyciem krajowego systemu teleinformatycznego służącego do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych;
  5. przesądzenie o tym, że System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych jest niedostępny, jeżeli nie ma możliwości przesyłania do niego dokumentów lub informacji, przy jednoczesnym upoważnieniu ministra finansów do określenia, w drodze rozporządzenia, przypadków, w jakich uznaje się, że jest on niedostępny;
  6. modyfikację definicji legalnej standardowego zbiornika;
  7. doprecyzowanie przepisu zwalniającego drobnych producentów wina i napojów fermentowanych z obowiązku produkcji tych wyrobów w składzie podatkowym;
  8. wskazanie expressis verbis, że podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje wyroby akcyzowe, może w tym składzie magazynować i przeładowywać wyroby akcyzowe objęte zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego, nie tylko wyprodukowane przez inny podmiot, ale również wyprodukowane przez ten podmiot w innym składzie podatkowym, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia;
  9. przedłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. okresu obowiązywania potwierdzeń o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym;
  10. przedłużenie do dnia 30 czerwca 2025 r. okresu, w którym Szef KAS może ograniczyć liczbę podmiotów, z którymi zostanie zawarta umowa o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia sprawnego i terminowego wykonywania zadań KAS.

Czytaj też:
Mimo zamrożenia cen energii prąd będzie droższy. Wszystko z jednego powodu