Prezydent podpisał nowe ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Prezydent podpisał nowe ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Podatki
Podatki Źródło:Fotolia / whitelook
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, która ma na celu przesunięcie terminu rozpoczęcia obowiązywania regulacji począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. – podała Kancelaria Prezydenta.

Podatek od sprzedaży detalicznej został wprowadzony do polskiego systemu podatkowego ustawą z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej. Przepisy tej ustawy weszły w życie z września 2016 r. i pierwotnie miały mieć zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od tego dnia. Zgodnie z ustawą, podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł, są zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej o wysokości podatku oraz obliczenia i wpłacenia podatku na rachunek urzędu skarbowego, wyjaśniła Kancelaria.

„Na mocy decyzji z 19 września 2016 r., Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Komisja wskazała, że progresywne stawki oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Jednocześnie Komisja Europejska wydała nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję (tzw. nakaz zawieszenia)” – czytamy w informacji.

Komisja nie kwestionuje prawa Polski do decydowania o poziomie opodatkowania ani celów poszczególnych podatków i opłat. Wskazuje jednak, iż system podatkowy powinien być zgodny z prawem Unii, w tym z zasadami pomocy państwa, podkreśliła Kancelaria.

„Według oceny Komisji, progresywna stawka nie jest uzasadniona logiką polskiego systemu podatkowego, która zakłada gromadzenie środków finansowych w celu zasilenia budżetu ogólnego. Oznacza to, że istnieje możliwość podjęcia przez KE ostatecznej decyzji uznającej, iż przepisy ustawy z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej są niezgodne z regułami pomocy publicznej. W konsekwencji, może zaistnieć konieczność zwrotu tej pomocy wraz z odsetkami. Takie postępowanie mogłoby narazić Skarb Państwa na stratę” – czytamy dalej.

30 czerwca 2017 r. KE wydała decyzję uznającą, że przyjęta przez Polskę ustawa z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady państwa prawa. Polska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na ww. decyzję, podnosząc m.in. zarzut błędnej kwalifikacji podatku od sprzedaży detalicznej, jako pomocy państwa w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wcześniej, m.in. w oparciu o ten sam zarzut, Polska zakwestionowała również decyzję Komisji Europejskiej z dnia 19 września 2016 r.

„W związku z tym, że istnieje jednak ryzyko, iż skargi wniesione przez Polskę nie zostaną rozpoznane do końca dotychczas obowiązującego terminu zawieszenia poboru podatku od sprzedaży detalicznej, tj. do 31 grudnia 2017 r., w obecnie uchwalonej ustawie przyjęto zawieszenie poboru tego podatku na kolejny okres czasu, tj. do 31 grudnia 2018 r. Oznacza to, że nastąpi kolejne przesunięcie w czasie rozpoczęcia stosowania ustawy, a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie będą zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej do końca 2018 r”. – podsumowała Kancelaria. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2018 r.

Źródło: ISBnews