Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2018 rok

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2018 rok

Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda Źródło: Jakub Biedrzycki/KPRP
Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Andrzej Duda podpisał we wtorek 30 stycznia ustawę budżetową na 2018 rok.

Przyjęto, że wzrost produktu krajowego brutto w 2018 r. wyniesie 3,8 proc., stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku stanowić będzie 6,4 proc., wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrośnie o 2,3 proc., natomiast średni kurs złotego ukształtuje się na poziomie 4,25 PLN/EUR i 3,99 PLN/USD. Ponadto, szacuje się, że deficyt sektora finansów publicznych w 2018 r. wyniesie 49,1 mld zł, zaś państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 61,5 mld zł. Przy takim założeniu, relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 51,7 proc.

W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę 397.197.405 tys. zł, a wysokość dochodów prognozowana jest na kwotę 355.705.405 tys. zł. Deficyt budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2018 r. ustalono na kwotę nie większą niż 41.492.000 tys. zł. Prognozuje się, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosą 331.672.637 tys. zł, w tym: 166.000.000 tys. zł – z podatku od towarów i usług, 70.000.000 tys. zł – z podatku akcyzowego, 1.913.982 tys. zł – z podatku od gier, 32.400.000 tys. zł – z podatku dochodowego od osób prawnych, 55.500.000 tys. zł – z podatku dochodowego od osób fizycznych, 1.290.000 tys. zł – z podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz 4.568.655 tys. zł – z podatku od niektórych instytucji finansowych. W ramach dochodów niepodatkowych przewiduje się następujące wielkości: cło – 3.787.000 tys. zł, dywidendy i wpłaty z zysku – 2.247.987 tys. zł, dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe – 13.611.334 tys. zł oraz wpłaty jednostek samorządu terytorialnego – 2.262.359 tys. zł. W ustawie budżetowej na rok 2018 nie zaplanowano dochodów z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego. Kwota dochodów ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi prognozowana jest na 2.124.088 tys. zł.

Na co przeznaczone zostaną środki?

Limit wydatków przewidziany w ustawie budżetowej na rok 2018 uwzględnia m.in.: finansowanie programu „Rodzina 500+”, obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn, waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych, zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową, wydatki na infrastrukturę transportu lądowego i kolejowego, w tym Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 i Krajowy Program Kolejowy do 2023 r., dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego, dofinansowanie do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75 rok życia, dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa, wzrost dotacji na ratownictwo medyczne oraz realizację programu wieloletniego „Senior+”. W budżecie państwa przewidziano rezerwę ogólną wysokości 261.723 tys. zł oraz rezerwy celowe na poziomie 23.690.856 tys. zł. W ramach wydatków budżetu państwa na 2018 r. uwzględniono również wydatki na realizację 38 programów wieloletnich w łącznej kwocie 16.563.539 tys. zł.

Środki europejskie

Podobnie jak w latach ubiegłych, w ustawie został wyodrębniony budżet środków europejskich. W ustawie budżetowej na rok 2018 wydatki budżetu środków europejskich zostały zaplanowane w wysokości 80.243.000 tys. zł. Kwota ta obejmuje środki zaplanowane w rezerwach celowych przeznaczonych na finansowanie programów z budżetu środków europejskich oraz na finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich, a także środki na wydatki realizowane w ramach: Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Wspólnej Polityki Rolnej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Dochody budżetu środków europejskich prognozuje się w wysokości 64.782.842 tys. zł, a wysokość deficytu ustalono na kwotę 15.460.158 tys. zł.

Przychody i rozchody budżetu państwa

Łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu państwa określono, odpowiednio, na 347.297.785 tys. zł oraz 290.345.627 tys. zł, natomiast saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa zostało ustalone w wysokości 56.952.158 tys. zł. Przewiduje się, że w 2018 finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 63.323,3 mln zł, a planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto wyniesie 181.702,2 mln zł.

Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, będą środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2017 r., przychody z tytułu skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 110.000.000 tys. zł. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 200.000.000 tys. zł.

Źródło: prezydent.pl
 0

Czytaj także