Większe pieniądze na dodatek osłonowy. Senat był jednomyślny

Większe pieniądze na dodatek osłonowy. Senat był jednomyślny

Głosowanie w Senacie
Głosowanie w SenacieŹródło:Grzegorz Krzyżewski/Kancelaria Senatu
Senat przyjął z poprawkami ustawę o dodatku osłonowym, zakładającą wprowadzenie w przyszłym roku świadczenia na częściowe pokrycie zwiększonych kosztów energii elektrycznej oraz żywności. Senatorowie wprowadzili zapis, że gminy, które mają wypłacać dodatek otrzymają na ten cel dotację celową z budżetu państwa, a także zwiększyli zapisane w ustawie środki na ten cel do 9,4 mld zł z 4,7 mld zł.

Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu. Inne z przyjętych przez Senat poprawek zakładają, że przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Natomiast odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Senatorowie wprowadzili też zapis dotyczący sposobu informowania o przyznaniu dodatku z doprecyzowaniem, że nieodebranie informacji nie oznacza utraty prawa do dodatku.

Dla kogo dodatek osłonowy?

Zgodnie z ustawą, dodatek osłonowy przysługiwać ma gospodarstwom domowym, które mają dochody nieprzekraczające 2,1 tys. zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1,5 tys. zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Regulacja wprowadza m.in. definicję odbiorcy dodatku osłonowego, określa kryteria oraz procedury przyznawania tego dodatku, a także zawiera zakaz wstrzymania dostaw do odbiorcy wrażliwego w przypadku gdy posiada on zaległości w płatnościach w miesiącach zimowych.

Wprowadza podział na grupy gospodarstw domowych, ze zróżnicowanym poziomem wsparcia w postaci stawki dodatku osłonowego:

  • gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie;
  • gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie;
  • gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie;
  • gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1 150 zł/rocznie.

Jednocześnie w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, stawki dodatku są wyższe.

Zgodnie z nowelą, obowiązywać ma tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych ma wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego byłaby wypłacana.

Dodatek osłonowy przysługiwać ma za okres od wejścia w życie ustawy do 31 grudnia 2022 r. i ma być wypłacany dwa razy do roku. tj. pierwsza rata do 31 marca 2022 r. i druga rata do 2 grudnia 2022 r.

Liczba potencjalnych beneficjentów dodatku została określona na 6,84 mln gospodarstw. Senat zwiększył zapisaną w ustawie kwotę, zarezerwowaną na ten cel do 9,4 mld zł z 4,7 mld zł.

Czytaj też:
Morawiecki: Tarcza antyinflacyjna będzie rozwijana. Dziś wysłaliśmy kolejne pismo do KE

Źródło: ISBnews