"MPiPS dokończy reformę emerytalną"

"MPiPS dokończy reformę emerytalną"

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Ministerstwo pracy i polityki społecznej ma projekty ustaw kończących reformę emerytalną, czego nie zrobiły poprzednie rządy - zapewniła szefowa resortu Jolanta Fedak, podsumowując 100 dni swojego urzędowania.

Fedak na konferencji prasowej podkreśliła, że było to 100 dni ciężkiej pracy pod presją czasu, ponieważ np. wypłata emerytur z II filaru rozpoczyna się w 2009 r., więc odpowiednia ustawa musi być przygotowana jak najszybciej.

Minister poinformowała, że dwa projekty ustaw dotyczące reformy emerytalnej zostały skierowane do ostatnich, bardzo krótkich konsultacji społecznych i wyraziła nadzieję, że w marcu trafią one do Sejmu.

Zaznaczyła, że poprzedni rząd zostawił projekt dotyczący wypłaty emerytur z II filaru jednak zawierał on liczne mankamenty, np. kobiety ze względu na to, że dłużej żyją otrzymywałyby niższe emerytury.

Fedak wyjaśniła, że obecny projekt przewiduje, iż kobiety odchodzące na emeryturę przed 65 rokiem życia, do osiągnięcia tego wieku otrzymają świadczenie z II filaru z Otwartego Funduszu Emerytalnego, a nie jak planowano, z zakładu emerytalnego.

Po osiągnięciu 65. roku życia kobiety i mężczyźni będą mogli w zakładach emerytalnych, gdzie zostaną przekazane środki zgromadzone w OFE (w ciągu 5 lat mają powstać prywatne instytucje i jest możliwość powołania państwowego zakładu), wybrać indywidualną emeryturę dożywotnią. Będzie ona miała 3-letnią gwarancję wypłaty na wypadek przedwczesnej śmierci ubezpieczonego, jednak gwarantowana suma wypłaty będzie malała co miesiąc.

Fedak poinformowała, że w systemie nie będzie emerytury małżeńskiej, co rozważał poprzedni rząd. Zapewniła, że lepszym rozwiązaniem jest dotychczas funkcjonujący system rent rodzinnych.

Będzie natomiast 3-letnia okresowa emerytura kapitałowa dla osób, które krótko oszczędzają w OFE.

Minister pracy wyjaśniła, że ponieważ koszt emerytury dla kobiet ze względu na dłuższe życie jest wyższy niż dla mężczyzn, zostanie wprowadzony system rozliczeń między zakładami emerytalnymi; nadwyżki od tych zakładów, które zawarły kontrakty z nieproporcjonalnie dużą liczą mężczyzn będą przekazywane do zakładów, które zawarły nieproporcjonalnie dużo umów z kobietami. Nad stabilnością systemu czuwać ma Komisja Nadzoru Finansowego oraz Aktuariusz Krajowy.

Fedak przypomniała, że elementem reformy jest też ustawa o emeryturach pomostowych. Zapowiedziała, że resort rozważa dwa warianty: pierwszy przewiduje szerszy zakres beneficjentów, ale niższe świadczenia, w drugim uprawnionych byłoby mniej osób, ale dostawałyby wyższe świadczenia. Oba rozwiązania mają być przedstawione w marcu na posiedzeniu Komisji Trójstronnej. Fedak dodała, że kierunek, w którym pójdzie resort zależeć będzie od tego, który wariant uzyska poparcie partnerów społecznych.

Minister przypomniała, że do konsultacji społecznych trafił już projekt dotyczący nowego systemu naliczania rent oraz znoszący limity wynagrodzenia z dodatkowego zatrudnienia rencisty, od których zależało ograniczenie lub zawieszenie świadczenia.

Ponadto Fedak poinformowała też, że do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji ustaw tzw. rodzinnych, ułatwiający rodzicom godzenie pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci. Dodała, że część rozwiązań, to kontynuacja projektu zostawionego przez poprzednie kierownictwo.

Propozycje zakładają m.in. wydłużenie urlopu macierzyńskiego, możliwość odliczenia od podatku kosztów zatrudnienia opiekunek, zwiększenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za okres przebywania na urlopie wychowawczym, uzależnienie otrzymywania "becikowego" od regularnych kontroli lekarskich w czasie ciąży, możliwość finansowania przyzakładowych przedszkoli z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych oraz zwolnienie rodziców powracających z urlopów macierzyńskich i wychowawczych z płacenia składek na Fundusz Pracy.

Minister zapowiedziała także, iż resort zaplanował działania, które mają zwiększyć zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia. Finalizowane są już prace nad programem "Solidarność pokoleń-50+", którego efektem ma być wzrost zatrudnienia osób w wieku 55-64 do poziomu 40 proc. w 2013 r. i 50 proc. w 2020 r.

Program będzie przewidywał m.in. upowszechnienie kształcenia ustawicznego, zmniejszenie liczby dni choroby, za które płaci pracodawca, zwolnienie pracodawców ze składek na Fundusz Pracy, finansowanie kosztów szkoleń.

Ponadto minister pracy zapowiedziała, że resort zastanawia się nad długookresowym planem wyrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz ewentualnie nad podniesieniem tego wieku.

Jak mówiła na konferencji prasowej w Warszawie, przygotowane są już założenia do ustawy o rodzinnej opiece zastępczej. Wyraziła nadzieję, że ustawa ta wejdzie w życie w połowie tego roku.

Rozpoczęto ponadto prace nad założeniami do ustawy o języku migowym, aby stał się on językiem urzędowym. Przygotowywana jest też nowelizacja ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie, która ułatwi współpracę organizacji pozarządowych z administracją rządową. Jest też już projekt ustawy antydyskryminacyjnej.

Resort ma wypracować też nowe rozwiązania, które spowodują podwyższenie zasiłku dla osób bezrobotnych.

W planach resortu jest też taka nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, aby wojewodowie mieli większy zakres kontroli nad domami pomocy społecznej, np. w przypadku nieprawidłowości oprócz kary mogliby nakazać także zamknięcie placówki.

ab, pap

 2

Czytaj także