Polska potrzebuje promocji turystycznej

Polska potrzebuje promocji turystycznej

Dodano:   /  Zmieniono: 4
fot. Photos.com
Polska ma nieograniczony potencjał turystyczny, brakuje jej jednak dobrej promocji w kraju i za granicą - wynika z opracowania Polskiej Organizacji Turystycznej (POT).

Jak podała POT, celem przygotowania "Marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015" było dostarczenie narzędzia dla POT i branży, które będzie pomocne w zakresie prowadzenia spójnej polityki promocyjnej Polski w sektorze turystyki do roku 2015. Dokument ma też posłużyć jako podstawa merytoryczna kierunków promocji z wykorzystaniem funduszy strukturalnych, których beneficjentem jest bezpośrednio POT.

Z opracowania wynika, że w latach 2001-2007 udział gospodarki turystycznej w PKB (bez nakładów na inwestycje) wynosił 5,7-7,3 proc., a udział przemysłu turystycznego ok. 2 proc. "Dla zwiększenia tego udziału w latach 2008-2015 niezbędny jest wzrost popytu turystycznego (mierzonego wydatkami poszczególnych segmentów rynku turystycznego) w tempie przekraczającym przewidywane tempo wzrostu PKB" - czytamy w opracowaniu.

"Tempo rozwoju gospodarki turystycznej w Polsce w następnych latach ma szanse być większe niż tempo rozwoju całej polskiej gospodarki" - napisano w raporcie.

Przemysł turystyczny jest definiowany jako "turystyka w wąskim znaczeniu". Pod uwagę brane są tylko wydatki poniesione przez turystów i podróżnych na dobra i usługi związane bezpośrednio z turystyką, np. wydatki na hotele i restauracje, biura podróży. Pojęcie "gospodarka turystyczna" zawiera wydatki nie tylko związane bezpośrednio z turystyką, ale również wydatki pośrednie (np. na transport, żywność, paliwo, ubezpieczenie).

Zdaniem autorów raportu, Polsce potrzebne jest przede wszystkim zwiększenie skuteczności i efektywności działań marketingowych, czyli tworzenie i wzmacnianie wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego i gościnnego, posiadającego konkurencyjne produkty turystyczne o wysokiej jakości.

W ostatnich latach pozycja Polski na międzynarodowym rynku turystycznym znacznie się pogorszyła, głównie z powodu spadku liczby przyjazdów turystów z krajów sąsiednich (w ostatnich latach największy spadek dotyczy turystów z Ukrainy, Białorusi i Rosji). Udział Polski w międzynarodowych podróżach turystyczno- wypoczynkowych w Europie w 2007 r. wynosił 1,1 proc.

Zdaniem ekspertów, w najbliższych latach musimy skupić się m.in: na osiągnięciu pozycji konkurencyjnej na rynkach zagranicznych (np. poprzez kampanie promocyjne) oraz stworzeniu sprawnego i efektywnego systemu informacji turystycznej dla poprawy jakości komunikacji i obsługi turystów (czyli np. wykorzystanie technologii takich, jak łączność bezprzewodowa, GPS, itp. do upowszechniania i ułatwiania dostępu do informacji przez telefony komórkowe i tzw. bluepointy - duże ekrany dotykowe z szeroką informacją i dostępem do ogólnokrajowej bazy danych).

"Na gospodarkę turystyczną trzeba patrzeć przede wszystkim +produktowo+. Dlatego, mając na uwadze ogromną rolę produktu turystycznego w promocji i rozwoju turystyki, POT będzie podejmowała działania zmierzające z jednej strony do stymulacji rozwoju profesjonalnego produktu turystycznego, z drugiej zaś do jego promocji w kraju i za granicą" - napisano w raporcie.

ab, pap

 4

Czytaj także