Polska nie spełnia 2 kryteriów dla strefy euro

Polska nie spełnia 2 kryteriów dla strefy euro

Dodano:   /  Zmieniono: 1
fot. Photos.com
Polska spełnia obecnie większość kryteriów koniecznych do przystąpienia do strefy euro - wynika z informacji Ministerstwa Finansów.

Resort finansów podał, że Polska nie spełnia obecnie jedynie dwóch kryteriów przystąpienia do strefy euro. Pierwsze to  kryterium kursu walutowego, gdyż złoty nie jest uczestnikiem Europejskiego Mechanizmu Kursowego ERM2. Ponadto Polska nie spełnia kryterium zgodności legislacji.

"Polskie prawo nie jest zgodne z art. 108 i 109 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i ze statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych" -  poinformowało MF.

W ocenie resortu Polska spełnia natomiast kryterium fiskalne - nie jest objęta procedurą nadmiernego deficytu. Jesteśmy też na granicy spełnienia kryterium stabilności cen. Zdaniem MF, spełnione jest także kryterium długookresowych stóp procentowych.

"Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych osiągnęła w Polsce 5,9 proc. i  ukształtowała się poniżej wartości referencyjnej wynoszącej 6,5 proc." - podało MF.

Przed zmianą lokalnej waluty na euro każdy kraj musi spełnić tzw. kryteria z  Maastricht. Inflacja nie może być wyższa niż 1,5 pkt proc. od średniej stopy inflacji w trzech krajach UE, gdzie inflacja była najniższa. Długoterminowe stopy procentowe nie mogą przekraczać więcej niż o 2 pkt proc. średniej stóp procentowych w trzech krajach UE o najniższej inflacji.

Ponadto dług publiczny nie może przekraczać 60 proc. PKB, a deficyt budżetowy - 3 proc. PKB. Moment wejścia do strefy euro poprzedza uczestnictwo w  mechanizmie ERM2, gdy przez dwa lata dana waluta jest już związana z euro, a jej kurs może się wahać w stosunku do euro tylko o plus/minus 15 proc.

ND, PAP

 

 1

Czytaj także