Majątek Stoczni Gdynia sprzedany

Majątek Stoczni Gdynia sprzedany

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. sxc.hu Źródło: FreeImages.com
Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Wojciech Dąbrowski wydał 2 sierpnia decyzję o zakończeniu postępowania kompensacyjnego Stoczni Gdynia - poinformowała ARP..

- Zakończenie procesu możliwe było po zaspokojeniu wierzytelności środkami pochodzącymi m.in. ze sprzedaży majątku Stoczni - napisano w komunikacie Agencji.

ARP wyjaśniła, że celem postępowania kompensacyjnego była sprzedaż majątku stoczni, zaspokojenie roszczeń wierzycieli oraz ochrona praw pracowników. Proces ten prowadził zarządca kompensacji wybrany przez Zgromadzenie Wierzycieli, spółka Bud-Bank Leasing.

- Zaspokojenie roszczeń wierzycieli Stoczni poprzedził proces zgłaszania, sprawdzania i zatwierdzania wierzytelności. Po sporządzeniu list wierzytelności, zarządca kompensacji składał je do zatwierdzenia w Sądzie Rejonowym Gdańsk–Północ - poinformowano w komunikacie.

Zarządca kompensacji sporządzał ponadto i składał plany podziału kwot uzyskanych ze sprzedaży składników majątkowych stoczni oraz gospodarowania jej majątkiem.

- W pierwszej kolejności zostały uregulowane zobowiązania wobec wierzycieli I i II kategorii oraz wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku stoczni. Łącznie wśród wierzycieli stoczni podzielono kwotę ok. 479,3 mln zł (dochody ze sprzedaży majątku i uzyskane z gospodarowania majątkiem Stoczni) - podano w komunikacie.

Wykonanie tego planu było podstawą do wystąpienia do prezesa ARP z wnioskiem o wydanie decyzji o zakończeniu postępowania kompensacyjnego Stoczni Gdynia. ARP dodała, że w wyniku przeprowadzonych przetargów na sprzedaż składników majątkowych Stoczni Gdynia uzyskano ok. 421,5 mln zł, w tym zatrzymane wadia.

Pod koniec 2008 r. Komisja Europejska uznała, że pomoc publiczna udzielona polskim stoczniom – Stoczni Szczecińskiej Nowa i Stoczni Gdynia - została przyznana nielegalnie. Dla obu stoczni oznaczało to konieczność zwrotu uzyskanej pomocy, co w ich sytuacji ekonomicznej było nierealne. Zgodnie z planem uzgodnionym z KE, podzielony na części majątek obu stoczni został wystawiony na sprzedaż, a pracownicy zwolnieni.

W styczniu 2009 r. weszła w życie ustawa o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. Miała na celu m.in. sprzedaż majątku Stoczni, zaspokojenie roszczeń wierzycieli oraz ochronę praw pracowników.

Procedury zatwierdzania przez sądy rejonowe złożonych przez zarządcę kompensacji planów podziału kwot uzyskanych ze sprzedaży majątku obu stoczni zaczęły się w grudniu 2010 r.

Postępowanie kompensacyjne Stoczni Szczecińskiej Nowa zakończyło się w październiku 2011 r. W wyniku przeprowadzonych przetargów na sprzedaż majątku stoczni uzyskano ostatecznie ok. 121 mln zł.

mp, pap
 0

Czytaj także