Komisja Europejska planuje modernizację podatku VAT w UE

Komisja Europejska planuje modernizację podatku VAT w UE

Dodano:   /  Zmieniono: 5
podatek vat (fot. MarcoBagnoli Elflaco/fotolia.pl)
Komisja Europejska (KE) przedstawiła plan działania określający sposoby ulepszenia obecnego unijnego systemu VAT, poinformowała KE. Ma on być prostszy w stosowaniu i skutecznie zabezpieczony przed oszustwami i jednocześnie sprzyjał przedsiębiorstwom.

"Konieczna jest jak najszybsza aktualizacja obecnie obowiązujących przepisów dotyczących VAT, aby skuteczniej wspierały jednolity rynek, ułatwiały handel między krajami UE i dotrzymywały kroku dzisiejszej gospodarce cyfrowej i mobilnej" - czytamy w komunikacie.

Według KE, tzw. luka w podatku VAT, czyli różnica między oczekiwanymi dochodami z VAT a podatkiem VAT faktycznie pobranym w państwach członkowskich, wyniosła w 2013 r. niemal 170 mld euro. Szacuje się, że same oszustwa transgraniczne odpowiadają w Unii Europejskiej za utratę dochodów z VAT w wysokości około 50 mld euro rocznie. Jednocześnie obecny system VAT pozostaje rozdrobniony i generuje spore obciążenia administracyjne, zwłaszcza względem MŚP i firm prowadzących działalność online.

"Plan działania określa sposób modernizacji obecnych przepisów unijnych dotyczących VAT. Obejmuje on:

- podstawowe zasady przyszłego jednolitego europejskiego systemu VAT,

- program działań w krótkim terminie służący zwalczaniu oszustw związanych z VAT,

- aktualizację ram prawnych dotyczących stawek VAT i warianty zwiększenia swobody państw członkowskich w ustalaniu ich wysokości,

- plan uproszczenia przepisów VAT dotyczących handlu elektronicznego w kontekście strategii jednolitego rynku cyfrowego, a także dotyczących kompleksowego pakietu VAT ułatwiającego małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzenie działalności" - czytamy dalej.

"Oszustwa transgraniczne związane z podatkiem VAT kosztują państwa członkowskie i podatników około 50 mld euro rocznie. Jednocześnie małe firmy ponoszą bardzo wysokie koszty obciążeń administracyjnych, a system poboru podatku VAT boryka się z wyzwaniem, jakie stanowią dla niego innowacje techniczne. Komisja zaproponowała już stanowcze środki przeciwdziałające unikaniu opodatkowania przez firmy, teraz równie stanowczo zajmiemy się kwestią przeciwdziałania oszustwom związanym z VAT" - powiedział wiceprzewodniczący odpowiedzialny za euro i dialog społeczny w KE Valdis Dombrovskis, cytowany w komunikacie.

Komisarz do spraw gospodarczych i finansowych oraz podatków i ceł Pierre Moscovici zwrócił uwagę, że podatek VAT jest zasadniczym źródłem dochodów podatkowych dla państw członkowskich UE. "Mamy jednak do czynienia z ogromną luką podatkową: dochody z pobranego podatku VAT są o 170 mld euro niższe niż powinny. Jest to wielkie marnotrawstwo pieniędzy, które mogłyby być zainwestowane w rozwój gospodarczy i zatrudnienie. Przyszedł czas, by pieniądze te odzyskać. Chcielibyśmy również zwiększyć swobodę państw członkowskich w określaniu ich obniżonych stawek podatku VAT. Nasz plan działania porusza wszystkie te kwestie" - podkreślił Moscovici.

"Z szacunków wynika, że przyszły system VAT mógłby ograniczyć straty ponoszone w wyniku transgranicznych oszustw o około 40 mld euro (czyli o 80%) rocznie. Jeszcze w tym roku Komisja zaproponuje środki mające na celu wzmocnienie narzędzi stosowanych obecnie przez państwa członkowskie do wymiany informacji na temat oszustw związanych z VAT, nadużyć o charakterze systemowym oraz sprawdzonych rozwiązań. Komisja będzie nadal ściśle monitorować działania organów podatkowych w zakresie poboru i kontroli podatku VAT" - podano także w komunikacie.

Komisja zamierza także unowocześnić ramy regulacyjne dotyczące stawek i pozostawić w przyszłości państwom członkowskim większą swobodę w tym zakresie. Komisja proponuje dwa warianty.Pierwszy polega na utrzymaniu minimalnej stawki podstawowej na poziomie 15% i regularnym przeglądzie wykazu towarów i usług, które mogą być objęte obniżonymi stawkami, w oparciu o informacje przekazane przez państwa członkowskie.

Drugi wariant przewiduje zniesienie wykazu towarów i usług, które mogą być objęte obniżonymi stawkami. Wymagałoby to jednak zabezpieczeń pozwalających na zapobieganie oszustwom i nieuczciwej konkurencji podatkowej w obrębie jednolitego rynku, a także mogłoby skutkować wzrostem kosztów przestrzegania przepisów ponoszonych przez przedsiębiorstwa. W obydwu przypadkach obowiązujące obecnie stawki zerowe i obniżone zostałyby utrzymane.

"W ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego Komisja przedstawi przed końcem 2016 r. wniosek ustawodawczy dotyczący modernizacji i uproszczenia podatku VAT w odniesieniu do transgranicznego handlu elektronicznego. Wniosek będzie zawierał propozycję przepisów, zgodnie z którymi do publikacji elektronicznych można będzie stosować takie same stawki obniżone, jakie są stosowane do publikacji papierowych. Następnie Komisja przedstawi w 2017 r. pakiet przepisów upraszczających VAT, który będzie miał na celu wspieranie rozwoju MŚP i ułatwianie tym przedsiębiorstwom handlu międzynarodowego" - czytamy dalej.


(ISBnews)

 5

Czytaj także