PGE: pracownik na pierwszym miejscu
Artykuł sponsorowany

PGE: pracownik na pierwszym miejscu

Pracownik PGE, zdjęcie ilustracyjne
Pracownik PGE, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Materiały prasowe
PGE nieustannie wzmacnia pozycję lidera branży, który prowadzi w zielonej zmianie, budując sprawną i efektywną organizację stawiającą na pierwszym miejscu pracownika.

Grupa PGE zmienia się, wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną i celami opisanymi w swojej strategii biznesowej. Transformacja energetyczna i łączące się z nią zmiany dla Grupy są wielkim wyzwaniem - zgodnie z założeniami strategii biznesowej oznaczają nowe inwestycje, nowe technologie wytwarzania energii elektrycznej, ale także wzrost zapotrzebowania na nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe pracowników.

PGE nieustannie wzmacnia pozycję lidera branży, który prowadzi w zielonej zmianie, budując sprawną i efektywną organizację, stawiającą na pierwszym miejscu pracowników.

- To dzięki ich doświadczeniu i zaangażowaniu codziennie budujemy organizację opartą na wartościach, w której społeczna odpowiedzialność łączy się z celami biznesowymi, i dlatego robimy wszystko, by dbać o ich zadowolenie oraz tworzyć dla nich przyjazne środowisko pracy, a także podnosić ich kwalifikacje i kompetencje - mówi Magdalena Wyrzykowska-Glezner, dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Kulturą Organizacji PGE.

Wyzwania transformacji

W GK PGE z wielką świadomością i odpowiedzialnością podchodzi się zarówno do ekonomicznych, jak i społecznych skutków transformacji. Zaangażowanie Grupy w transformację nie koncentruje się wyłącznie na samej organizacji. Uwzględnia szersze podejście, bo – co oczywiste – transformacja dotyczy również mieszkańców regionów węglowych.

PGE aktywnie uczestniczy w przygotowaniach i realizacji planów transformacji tych regionów, w szczególności regionu bełchatowskiego oraz turoszowskiego, których funkcjonowanie jest silnie uzależnione od działalności znajdujących się tam kompleksów energetycznych Grupy PGE.

Ważnym krokiem w przygotowaniu pracowników związanych z Kompleksem Bełchatów do sprawiedliwej transformacji energetycznej jest utworzenie Centrum Rozwoju Kompetencji w Bełchatowie (CRK).

Ośrodek powstał w ramach „Koncepcji transformacji regionu Bełchatów”, a jego działalność jest realizowana wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Otwierając CRK, Grupie PGE zależało przede wszystkim na zapewnieniu możliwości przekwalifikowania się jej pracowników oraz przygotowaniu kadry do pracy w obszarach energetyki odnawialnej (PV, offshore, onshore) i w nowoczesnych usługach energetycznych. Centrum Rozwoju Kompetencji rozpoczęło działalność szkoleniową we wrześniu 2021 roku. Chętnym zaoferowano następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik automatyk, technik informatyk, technik programista, technik spawalnictwa. Z oferty edukacyjnej skorzystało już blisko 200 osób – większość uczestników to pracownicy PGE.

Stawiamy na rozwój pracowników

- W Grupie PGE tworzymy środowisko, które sprzyja rozwojowi kompetencji, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz poczuciu indywidualnej odpowiedzialności. Jest dla nas ważne, aby wszyscy nasi pracownicy, realizując swoje zadania, mieli możliwość odnoszenia sukcesów dzięki swoim umiejętnościom i efektywnej pracy – mówi dyrektor Magdalena Wyrzykowska-Glezner.

PGE zachęca pracowników do samodoskonalenia i dzielenia się wiedzą. W ten sposób buduje kulturę organizacji uczącej się.

Realizowane są szerokie działania szkoleniowo-rozwojowe. Dbanie o pracowników rozpoczyna się już od pierwszego dnia ich pracy – otrzymują oni rozbudowany program onboardingowy. Grupie zależy na tym, żeby każdy nowy pracownik szybko zapoznał się z miejscem pracy, swoim zespołem oraz efektywnie wdrożył do zadań na danym stanowisku pracy. W pierwszych miesiącach pracy nowo zatrudniony pracownik może liczyć na pomoc i wsparcie tzw. przewodnika, czyli opiekuna adaptacyjnego.

– W PGE wierzymy w rozwój oparty na mocnych stronach pracowników. Pracujemy na talentach opisanych przez Instytut Gallupa i dzięki temu możemy budować skuteczne i zaangażowane zespoły – mówi dyrektor Wyrzykowska-Glezner.

Co daje znajomość mocnych stron pracowników? Pozwala na maksymalne wykorzystanie posiadanych uzdolnień w celu odnoszenia sukcesów zawodowych i osobistych. Grupa PGE dostarcza więc narzędzia, które umożliwiają analizę i rozwój potencjału pracowników, w szczególności poprzez rozmowy rozwojowe, coaching, mentoring oraz profesjonalne narzędzia kwestionariuszowe i testowe. W PGE S.A. panuje świadomość, że proces rozwojowy, proces nabywania nowych kompetencji wykracza poza mury sali szkoleniowej, stąd właśnie otwarcie szkoleń miękkich i rozwijających kluczowe kompetencje biznesowe (organizowanie spotkań, wystąpienia publiczne, negocjacje) dla wszystkich pracowników PGE SA w ramach Sieci Rozwoju.

– Wspieramy pracowników w rozwoju ich kompetencji i w poszukiwaniu najbardziej odpowiedniego miejsca w organizacji – mówi Magdalena Wyrzykowska-Glezner.

Rok 2021 był dla GK PGE rekordowy, jeżeli chodzi o liczbę rekrutacji zakończonych wewnętrznie (to znaczy przez zaoferowanie pracownikom nowego miejsca w organizacji). Jest to związane z wieloma wyzwaniami, jednak pozwala to rozwijać potencjał pracowników Grupy. Rozwój kompetencji pracownika, czyli doskonalenie wiedzy, rozwój umiejętności lub nabywanie nowych oraz kształtowanie oczekiwanych postaw jest ważną częścią zarządzania potencjałem pracownika w PGE.

Partnerstwo, rozwój i odpowiedzialność

Kultura pracy w PGE opiera się na trzech wartościach: partnerstwie, rozwoju i odpowiedzialności. PGE dba także o to, by stanowiły one filary jej działalności biznesowej. Dlatego w Grupie stawia się na relacje między ludźmi oraz otwartą komunikację, buduje się relacje oparte na zaufaniu i tworzeniu miejsca pracy, do którego pracownicy chcą przychodzić z pasją i zaangażowaniem.

Jako pracodawca PGE prowadzi regularny dialog ze swoimi pracownikami – jak mówi się w firmie, wsłuchanie w głos pracownika to istotny element budowania zaangażowania pracowników. Narzędziami takiego dialogu jest między innymi „Badanie Opinii Pracowników” oraz badanie kompetencji przywódczych menedżerów: „Profil Lidera”. Wystandaryzowane kwestionariusze mierzą najważniejsze wskaźniki z punktu widzenia zaangażowania pracowników w tworzenie miejsca pracy i efektywnej współpracy z menedżerami.

Dzięki badaniom wprowadzane są rozwiązania budujące kulturę organizacyjną firmy, zarządzania nią i poprawiające zadowolenie i zaangażowanie pracowników.

Badanie Opinii Pracowników w PGE S.A. zostało po raz pierwszy przeprowadzone w 2020 roku, zaś jego druga edycja odbyła się w 2021 r. W ostatniej edycji badania frekwencja wyniosła aż 97 proc., co stanowi o wyjątkowej reprezentatywności zebranych głosów. Wyniki omawiane są z zarządami spółek, partnerami społecznym, kadrą zarządzającą oraz wszystkimi pracownikami. Na ich podstawie opracowywane są plany doskonalące. Przykładami takich działań są między innymi usprawnienia w obszarze komunikacji między pracownikami, jak m.in. organizacja cyklicznych spotkań czy określenie zasad kaskadowania informacji w zespołach, jak również inicjatywy well-beingowe, akcja „Poznajmy się” w ramach której zespoły opowiadają o sobie i swojej pracy, wdrożenie mechanizmów i narzędzi wspierających pracę konkretnych zespołów oraz wdrożenie zasad pracy zdalnej w Regulaminie Pracy.

Badanie „Profil Lidera” zostało w 2021 roku przeprowadzone po raz kolejny. Obszary, które były ocenianie przez podległych menedżerom pracowników, to: komunikacja, budowanie relacji, motywowanie i budowanie zaangażowania, rozwijanie pracowników i osiąganie wyników. „Wskaźnik lidera”, czyli średni procent odpowiedzi pozytywnych udzielonych na wszystkie 23 pytania, wyniósł 91 proc. Pozyskane informacje posłużyły do dalszego rozwoju umiejętności zarządzania zespołami wśród kadry kierowniczej spółki.

– Wsłuchując się w głos pracowników i menedżerów, rok 2022 nazwaliśmy „rokiem rozmów menedżerskich”. Chcemy w ten sposób podkreślić, jak ważna w naszym biznesowym funkcjonowaniu jest dobra i partnerska rozmowa – podkreśla dyrektor Magdalena Wyrzykowska-Glezner.

Magdalena Wyrzykowska-Glezner, dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Kulturą Organizacji PGE
Artykuł został opublikowany w 17/2022 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.