Czym jest reinwestycja?

Czym jest reinwestycja?

Polska złotówka
Polska złotówka Źródło: Shutterstock / Proxima Studio
Reinwestycja daje możliwość utrzymania płynności naszego kapitału i ponownego inwestowania posiadanych środków. Operacja ta ma wiele zalet, do których należy m.in. zwolnienie z niektórych opłat za dokonywanie inwestycji. Dowiedz się, czym jest reinwestycja, na jakich zasadach działa, czy wiąże się z ryzykiem i kiedy warto ją przeprowadzić.

Najprościej mówiąc, reinwestycja to ponowne zainwestowanie swoich środków pieniężnych. Zjawisko to powszechnie realizuje się m.in. w przypadku lokat bankowych przy oprocentowaniu złożonym.

Przykładowo: wpłacając tysiąc złotych na taką lokatę kwartalną z oprocentowaniem wynoszącym 5 proc., po trzech miesiącach nasze zainwestowane środki wynoszą już 1 050 zł. W kolejnym kwartale 5 proc. zysku będzie naliczało się już nie od kwoty 1 000 zł, a od 1 050 zł. Zajdzie więc reinwestycja — ponowne zainwestowanie naszych środków pieniężnych.

Reinwestycja nie zachodzi jednak w przypadku lokat bankowych przy oprocentowaniu prostym, w których zysk nalicza się ciągle od tej samej kwoty bazowej, umieszczonej na lokacie na starcie — czyli co kwartał wciąż od jednego tysiąca złotych, jeśli posługiwać się powyższym przykładem. Uzyskiwane w ten sposób odsetki “nie pracują”, nie są więc reinwestowane.

Termin reinwestycji, zwłaszcza w naszym kraju, bywa także zawężany jedynie do sytuacji ponownego zainwestowania swoich środków pieniężnych w dany fundusz inwestycyjny po uprzednim ich umorzeniu, czyli zrealizowaniu zysku z uczestnictwa w funduszu i odkupieniu przez niego naszych środków.

Niektóre zasady dokonywania reinwestycji

Reinwestycji najczęściej można dokonać tylko w obrębie tego samego funduszu inwestycyjnego, w którym wcześniej posiadało się jednostki uczestnictwa. Kwota, którą ponownie przeznaczymy na nabycie jednostek uczestnictwa w danym funduszu, musi być taka sama, jak wcześniej odkupione środki.

Inwestowanie w fundusze wiąże się z różnymi opłatami, m.in. dystrybucyjnymi i za zarządzanie naszymi środkami. Jedną z zalet dokonywania reinwestycji jest zwolnienie z ponownego ich uiszczania w momencie kolejnego nabywania jednostek uczestnictwa.

Przywilej ten ma jednak ograniczenie czasowe. Inwestor, na dokonanie reinwestycji, za którą dodatkowo nie zapłaci, ma najczęściej 90 dni od czasu poprzedniego umorzenia swoich środków. Kolejna powszechnie spotykana zasada to możliwość przeprowadzenia reinwestycji raz na jeden rok kalendarzowy.

Niemniej wszystkie zasady wiążące się z reinwestycją są ustalane przez dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Niektóre w ramach reinwestycji pozwalają na ponowne nabycie jednostek uczestnictwa innego funduszu, inne na przykład skracają czas na dokonanie reinwestycji bez ponoszenia ponownych opłat do 60 dni od daty umorzenia środków. Dlatego bardzo ważne jest dokładne zapoznanie się ze wszelkimi warunkami stawianymi przez wybrane towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Po co przeprowadzać reinwestycje? Zalety tej operacji

Umorzenie i ponowne zainwestowanie swoich środków to dobra opcja, kiedy akcje zaczynają tracić na wartości, a my ponosimy straty albo nie notujemy zysku. Reinwestycja pozwala pomnożyć nasz kapitał, uniknąć strat i utrzymać zainwestowane środki na dotychczasowym poziomie albo przynajmniej zmniejszyć straty i odroczyć je w czasie. Cenne jest także zwolnienie z ponoszenia opłat za ponowne nabycie jednostek uczestnictwa w danym funduszu.

Ponadto reinwestycja pozwala na utrzymywanie naszych środków w ciągłym obiegu. Ta cecha reinwestycji to niejako odwrotność tego, co daje dywersyfikacja, także stosowana w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, czyli rozpraszanie ryzyka inwestycyjnego poprzez inwestowanie w różne instrumenty, takie jak akcje, obligacje itp. co najmniej kilkudziesięciu podmiotów jednocześnie.

Czym jest ryzyko reinwestycji?

Dokonywanie reinwestycji jest obarczone pewnym ryzykiem i dotyczy ponownego inwestowania odsetek i innych wpływów pieniężnych pozyskiwanych z inwestycji w obligacje.

Zyski od inwestycji w obligacje są reinwestowane po stopie procentowej, której wysokość oblicza się w momencie dokonywania reinwestycji. Jeśli stopa procentowa spada, inwestowanie odsetek odbywa się na innych zasadach — mniej korzystnych niż dotychczas, co może spowodować spadek zysku inwestora oraz rentowności samej obligacji.

Przykładowo: inwestor reinwestuje odsetki z obligacji ze stopą zwrotu wynoszącą 5 proc. Po pięciu latach stopy procentowe uległy zmniejszeniu, a tym samym stopa zwrotu wynosi teraz już tylko 2 proc. W takiej sytuacji reinwestycja odsetek może spowodować zmniejszenie wartości niektórych akcji, a tym samym pomniejszenie kapitału inwestora.

Ryzyko reinwestycji wzrasta wraz z długością okresu wykupu obligacji oraz wielkością jej oprocentowania. Zjawisko to nie występuje jednak przy obligacjach nieprzynoszących zysku z odsetek, a jedynie z umorzenia swojej inwestycji, czyli przy obligacjach zerokuponowych.

Czytaj też:
Teoria Markowitza — co to jest i na czym polega?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także