Zasiłek przedemerytalny – co to za świadczenie i ile wynosi?

Zasiłek przedemerytalny – co to za świadczenie i ile wynosi?

Czternasta emerytura
Czternasta emerytura Źródło:Shutterstock
Zasiłek przedemerytalny to świadczenie, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, a jeszcze nie osiągnęły wieku emerytalnego. Ile ono wynosi?

Zasiłek przedemerytalny przysługuje osobom, które tuż przed przejściem na emeryturę straciły pracę lub znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Aby otrzymać to świadczenie, należy spełnić kilka warunków.

Co to jest zasiłek przedemerytalny?

Zasiłek przedemerytalny to specjalne świadczenie dla osób w trudnej sytuacji, które nie uzyskały jeszcze prawa do emerytury. Wypłacany jest co miesiąc, do momentu, aż dana osoba osiągnie wiek emerytalny.

Komu należy się zasiłek przedemerytalny?

O zasiłek przedemerytalny mogą starać się osoby, które straciły pracę z przyczyn od siebie niezależnych, np. z powodu upadłości pracodawcy, likwidacji działu, wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracodawcy. O świadczenie przedemerytalne mogą ubiegać się:

  • osoby, które były zatrudnione na umowę o pracę i rozwiązano z nimi umowę z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
  • osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą i ogłosiły upadłość;
  • osoby, które pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  • osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z powodu śmierci osoby, nad którą sprawowały opiekę.

Zasiłek przedemerytalny a rozwiązanie umowy o pracę

Aby uzyskać świadczenie przedemerytalne, należy spełniać określone warunki. Są one szczegółowo opisane w Ustawie o świadczeniach przedemerytalnych. Przede wszystkim świadczenie to nie przysługuje osobom, które rozwiązały umowę o pracę „za porozumieniem stron”.

Warunki, które musi spełniać osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę i starająca się o zasiłek przedemerytalny to:

  • do dnia rozwiązania stosunku pracy z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy (w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy) była zatrudniona przez okres co najmniej 180 dni i w chwili rozwiązania stosunku pracy miała co najmniej 56 lat – kobieta i 61 lat – mężczyzna, a także posiadała staż pracowniczy uprawniający do emerytury wynoszący minimum 20 lat – kobieta i 25 lat – mężczyzna;
  • do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543), w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 180 dni, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat – kobieta i 35 lat – mężczyzna;
  • do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 180 dni i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn;
  • do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych była zatrudniona przez 180 dni i posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

Ile wynosi zasiłek przedemerytalny?

Od 1 marca 2023 r. do końca lutego 2024 r. zasiłek przedemerytalny wynosi 1600,70 zł brutto miesięcznie, czyli 1350,70 zł netto. Od 2024 roku może być wyższy, ponieważ podlega waloryzacji.

Czytaj też:
Zasiłek opiekuńczy na rodzica. Jakie jest kryterium dochodowe?
Czytaj też:
Babciowe. Kto będzie mógł otrzymać nowy zasiłek?