Warunki Techniczne 2014 nowy kierunek dla polskiego budownictwa

Warunki Techniczne 2014 nowy kierunek dla polskiego budownictwa

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl Źródło: InfoWire.pl

W roku 2014 polskie budownictwo wejdzie w pierwszy etap zmian rozpisanych do 2021r. Nowe regulacje zawarte w rozporządzeniu w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mają prowadzić do systematycznej poprawy efektywności energetycznej budynków.

Do tej pory spełnienie wymagań energooszczędności budynków można było wykazać na dwa sposoby: nieprzekroczenia maksymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych budynku (Umax dla przegród) albo nieprzekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Ta druga możliwość w praktyce była wykorzystywana głównie w przypadku budynków przebudowywanych, gdy nie było możliwości doprowadzenia przegród zewnętrznych do standardów wymaganej izolacyjności cieplnej. Od roku 2014 trzeba będzie spełnić jednocześnie oba te wymagania. - To nie powinno stanowić dla projektujących problemu, bo odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne są dostępne już dziś, a zmiany wymagań będą następować stopniowo. Polacy z roku na rok budują cieplej, rozumiejąc, że dobrze zaizolowany dom oznacza niższe koszty jego utrzymania komentuje Piotr Pawlak z ROCKWOOL Polska.

Zobacz krótki komentarz (wywiad video na YouTube) z Piotrem Pawlakiem na temat nowych Warunków Technicznych i zmian jakie wprowadzają - http://youtu.be/uy8QngNCEwo.

Jak będą zmieniać się wymagania izolacyjności

Tabela 1

Energia pierwotna istota zmian

Znowelizowane przepisy wprowadzają dla każdego przypadku obowiązek sprawdzenia wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Wskaźnik ten kompleksowo opisuje budynek pod względem energetycznym i środowiskowym. Na jego wielkość wpływają właściwości cieplne osłony budynku, sprawność systemów grzewczych i rodzaj paliw, wykorzystywanych do zapewnienia dostaw energii dla budynku. Dla zdecydowanej większości budynków wykonanie tych obliczeń, przy wykorzystaniu dostępnych na rynku programów obliczeniowych, nie stanowi problemu nawet dla niedoświadczonych projektantów. Tylko dla skomplikowanych obiektów obliczenia nie należą do prostych, i będą to mogły zrobić osoby mające już pewne doświadczenie w analizie energetycznej budynków.

Jak określa się graniczne wartości EP

Na graniczną wartość współczynnika EP składa się zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania, wentylację i ciepłą wodę użytkową,  wspólne dla wszystkich typów budynków, oznaczane jako EPH+W.

Dla niektórych rodzajów budynków pojawiają się dodatkowe składniki, EP uwzględniające oświetlenie wbudowane oraz - jeśli występuje - instalację chłodzenia.

Tabela 2

Dla budynków zajmowanych przez władze publiczne, oraz będące ich własnością Warunki zapisane dla roku 2021 mają obowiązywać wcześniej, bo już od 1 stycznia 2019.

Jak jest teraz i jak będzie po wejściu w życie nowych przepisów

Na podstawie statystyk BuildDesk Energy Certificate, za pomocą którego sporządzono już ponad 120 000 świadectw energetycznych, można podać wartości wskaźnika EP osiąganego przez różne typy budynków i porównać je z wartościami, jakie będą wymagane od 2014 roku.

Tabela 3

Nowe Warunki Techniczne dla niektórych typów budynków zmienią niewiele, ale w odniesieniu do innych nie będą tylko kosmetyczną zmianą, lecz wyzwaniem, do którego projektujący dom będzie się musiał odpowiednio przygotować  Jest to jednak niezbędny krok na drodze ku nowoczesnemu budownictwu. Przed branżą stoi duże wyzwanie, które jest jednocześnie szansą na postęp, w standardzie budownictwa i branż z nią związanych. Jest jednocześnie niezbędnym środkiem do zmniejszenia kosztów użytkowania budynków i obciążeń środowiskowych. Dzięki rozłożeniu wymagań na kilka etapów (2014, 2017, 2021), przejście na nowe unormowanie może się odbyć łagodnie. podsumowuje Pawlak.

Źródło: ROCKWOOL

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także