200 tys. osób dostanie powołanie na ćwiczenia wojskowe. Co z wynagrodzeniem za dni na poligonie?

200 tys. osób dostanie powołanie na ćwiczenia wojskowe. Co z wynagrodzeniem za dni na poligonie?

Ćwiczenia wojskowe
Ćwiczenia wojskowe Źródło:X / Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji
Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło plany powołania na ćwiczenia wojskowe w 2023 roku do 200 tysięcy rezerwistów. Osoby wezwane do udziału w nich muszą złożyć u pracodawcy wniosek o bezpłatny urlop. W zamian za stawienie się na ćwiczeniach otrzymają rekompensatę finansową za utracony dochód.

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano projekt rozporządzenia, które określa liczbę osób mogących dostać powołanie do czynnej służby wojskowej w 2023 roku. Dotyczy on zarówno przewidywanej, maksymalnej liczby powołań do odbycia obowiązkowej służby wojskowej, jak też powołań do zawodowej służby wojskowej oraz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

200 000 rezerwistów odbędzie ćwiczenia wojskowe

W 2023 roku Ministerstwo chce powołać:

● do 200 000 żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych

● do 17 128 osób do czynnej służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego

● do 10 000 żołnierzy rezerwy do pełnienia aktywnej rezerwy

● do 28 580 osób do odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

● do 38 000 osób do terytorialnej służby wojskowej.

Na ćwiczenia wojskowe powoływane mogą być wszystkie osoby znajdujące się w rezerwie pasywnej – czyli osoby, które przeszły kwalifikację wojskową i którym nadana została kategoria zdolności do pełnienia służby. Ponadto osoby te nie mogą mieć ukończonego 55. roku życia ani pełnić już innego rodzaju służby wojskowej.

twitter

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji poinformowało, że w najbliższych miesiącach powołania na ćwiczenia wojskowe będą dotyczyły głównie osób, którym zostały nadane przydziały mobilizacyjne. To przede wszystkim osoby, które w przeszłości przeszły już szkolenie wojskowe i złożyły przysięgę wojskową. Osoby, które jedynie stawiły się na komisji wojskowej, otrzymały kategorię wojskową i trafiły do rezerwy bez przeszkolenia wojskowego najczęściej nie posiadają żadnego przydziału mobilizacyjnego i nie będą wzywane do WCR w 2023 roku.

Jak długo trwają ćwiczenia wojskowe?

Ćwiczenia wojskowe mogą mieć różny czas trwania. W przypadku osób będących w rezerwie pasywnej wyróżnia się ćwiczenia:

● jednodniowe

● krótkotrwałe – trwające do 30 dni

● długotrwałe – trwające do 90 dni

● rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w ciągu danego roku kalendarzowego.

Wezwanie na ćwiczenia. Co z wynagrodzeniem?

Ćwiczenia dla rezerwistów mogą odbywać się w dowolnym dniu tygodnia, a więc także w dni robocze. Powołany do stawienia się musi złożyć do swojego pracodawcy wniosek o urlop bezpłatny na ten czas, a pracodawca nie ma prawa odmówić udzielenia wolnego.

Skoro urlop jest bezpłatny, to nie wiąże się z wynagrodzeniem wypłacanym przez pracodawcę. W zamian za to rezerwista otrzymuje od wojska uposażenie zasadnicze za każdy dzień ćwiczeń wojskowych. Uposażenie to wyliczane jest w oparciu o minimalne wynagrodzenie żołnierza zawodowego – w 2022 roku wynosiło ono 4560 zł brutto. Oznacza to, że osoba powołana jako szeregowy otrzyma za każdy dzień odbytych ćwiczeń 2,85 proc. tej kwoty, czyli 129,96 zł brutto.

Jeżeli wypłacane w czasie ćwiczeń uposażenie zasadnicze jest niższe niż wynagrodzenie ze stosunku pracy utracone na skutek bezpłatnego urlopu, osoba, która odbyła ćwiczenia może w ciągu 3 miesięcy od ich zakończenia wnioskować o wypłatę rekompensaty. Dziś takie wnioski kieruje się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, ale od 2023 roku nastąpić ma zmiana i wnioski przyjmować mają dowódcy jednostek wojskowych, w których odbyło się ćwiczenia.

Wysokość rekompensaty wyliczana jest jako 1/21 miesięcznego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym powołanie za każdy dzień odbytych ćwiczeń wojskowych. Świadczenie to pomniejszane jest następnie o wartość utrzymanego wcześniej od wojska uposażenia. Ponadto wysokość dziennej kwoty rekompensaty nie może być wyższa niż 1/21 dwuipółkrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw które obowiązywało w czasie poprzedzającym termin odbytych ćwiczeń wojskowych.

Rekompensaty dla przedsiębiorców

Również osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą wnioskować o wypłatę rekompensaty finansowej za czas odbytych ćwiczeń.

Wysokość rekompensaty wypłacanej osobom prowadzącym działalność gospodarczą wyliczana jest przez naczelnika urzędu skarbowego w oparciu o kwotę dochodu uzyskanego przez daną osobę z prowadzonej działalności gospodarczej w ostatnim roku podatkowym poprzedzającym termin odbytych ćwiczeń wojskowych. Kwota ta jest dzielona przez 252, a następnie mnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

Wysokość tak wyliczonej dziennej rekompensaty nie może być wyższa niż 1/21 dwuipółkrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw które obowiązywało w czasie poprzedzającym termin odbytych ćwiczeń wojskowych.

Czytaj też:
Kto dostanie wezwanie na ćwiczenia wojskowe? Siemoniak: Nie budźmy demonów
Czytaj też:
Informatyk wezwany na miesięczne ćwiczenia wojskowe. MON planuje powołania

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl