PMPG stawia na segment opinii. Rentowność wzrasta

PMPG stawia na segment opinii. Rentowność wzrasta

Dodano:   /  Zmieniono: 
W 2012 r. Grupa Kapitałowa Platforma Mediowa Point Group (GPW: POINTGROUP (PGM)) z sukcesem zakończyła zmianę głównego profilu działalności z segmentu mediów lifestylowych, koncentrując się na wydawaniu mediów (tygodników) opinii (fot. sxc.hu) Źródło:FreeImages.com
W 2012 r. Grupa Kapitałowa Platforma Mediowa Point Group (GPW: POINTGROUP (PGM)) z sukcesem zakończyła zmianę głównego profilu działalności z segmentu mediów lifestylowych, koncentrując się na wydawaniu mediów (tygodników) opinii.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 68,54 mln, zysk brutto ze sprzedaży - 34,90 mln zł i był o 18,16 proc. wyższy niż rok temu. W ramach przeprowadzonej restrukturyzacji, Grupa dokonała znaczących redukcji kosztowych oraz odpisów aktualizujących mających na celu umożliwienie lepszego planowania i prognozowania wyników finansowych w roku 2013.

Dzięki restrukturyzacji i ograniczeniu kosztu własnego sprzedaży, nastąpił wzrost wyniku brutto GK PMPG o około 4,3 mln PLN (z 30,52 mln  do 34,90 mln), mimo iż rok do roku przychody były o 5,7% niższe. Tym samym rentowność sprzedaży osiągnęła poziom 51%.

Jednostkowo PMPG S.A. odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 20,19 mln zł i zysk ze sprzedaży na poziomie 7,83 mln zł.

Jednocześnie Grupa odnotowała stratę netto w wysokości 11,73 mln zł wobec zysku w wysokości 3,48 mln zł w roku poprzednim. Jednostkowo strata wyniosła 9,64 mln zł. Wpływ na jej wysokość miały przede wszystkim dokonane  w poszczególnych spółkach odpisy aktualizujące należności oraz odpisy aktualizuje aktywa finansowe. Odpisy te zostały utworzone w związku z konserwatywną oceną przez Zarząd sytuacji makroekonomicznej oraz kontrahentów i podmiotów, w stosunku do których utworzono odpisy.

W celu poprawy rentowności w ramach Grupy Kapitałowej PMPG, w drugiej połowie roku Zarząd PMPG S.A. przeprowadził proces restrukturyzacji, którego wynikiem jest optymalizacja kosztów bieżącej działalności, usprawnienie procesów biznesowych oraz lepsze wykorzystanie zasobów i efektu synergii w ramach grupy.

W ramach podjętych działań zdecydowano m.in. o zakończeniu przedsięwzięcia polegającego na wydawaniu czasopisma „Bloomberg Businessweek Polska”, a także o konsolidacji działalności w Internecie i skupieniu na rozwoju kluczowych serwisów powiązanych z wydawanymi tytułami. Kontynuując porządkowanie aktywów, w lutym 2013 roku Zarząd PMPG S.A. zdecydował o likwidacji spółek Sport24.pl sp. z o.o. i Point Group Business Unit sp. z o.o. oraz sprzedaży spółki Capital Point Group sp. z o.o. 

W III kwartale 2012 roku PMPG S.A. oraz jej spółki zależne zmieniły siedziby, przenosząc się do wspólnej przestrzeni biurowej. W nowej lokalizacji zintegrowane zostały wszystkie działalności prowadzone przez Grupę Kapitałową PMPG S.A., co umożliwiło ograniczenie kosztów bieżącej działalności i Zarządu. Wprowadzono również zmiany wydawnicze i redakcyjne w magazynie FILM oraz – już na początku 2013 r. – w tygodniku WPROST.

Restrukturyzacja objęła również zasoby ludzkie, w tym m.in. likwidację części stanowisk związanych bezpośrednio  z likwidowanymi projektami, a także stanowisk administracyjnych i wspierających.  

Dla usprawnienia procesów biznesowych i efektywnego zarządzania zasobami, w Grupie wprowadzono system zarządzania poprzez kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators, KPI), które mają wspierać osiąganie przez poszczególne spółki ich celów operacyjnych i strategicznych.  W ocenie Zarządu, nowy system powinien przynieść efekt w postaci poprawy wyników finansowych w 2013 r. 

Restrukturyzacja i wdrożenie nowego systemu zarządzania spowodowały, że już w IV kwartale 2012 r. skonsolidowany zysk ze sprzedaży wyniósł 1,53 mln zł.

Z końcem 2012 roku Zarząd PMPG S.A. zdecydował o zaangażowaniu się w wydawanie nowego tygodnika o profilu prawicowo-konserwatywnym, wydawanego przez grupę publicystów pod redakcją Pawła Lisickiego. Wyniki sprzedaży pierwszych wydań tygodnika „Do Rzeczy”, które kształtują się na poziomie 120 tys. egzemplarzy, potwierdzają słuszność założeń Zarządu. W końcu lutego na rynek trafił również miesięcznik „Historia Do Rzeczy”, który znakomicie uzupełnia ofertę wydawniczą spółki. 

Na przełomie roku 2012 i 2013 Zarząd PMPG S.A. prowadził prace nad opracowaniem nowej strategii rozwoju dla Grupy. Owocem tych prac jest m.in. podpisanie listu intencyjnego z Astro S.A. w sprawie uruchomienia dwóch programów telewizyjnych oraz złożenie wniosku o koncesję na nadawanie programu edukacyjnego w sygnale multipleksu 1. 

Obecnie głównym aktywem GK PMPG pozostaje tygodnik WPROST, który jest najbardziej opiniotwórczym tygodnikiem w Polsce pod kierownictwem nowego redaktora naczelnego - Sylwestra Latkowskiego. 

Bieżące informacje o działalności Grupy Kapitałowej PMPG można znaleźć na stronie internetowej firmy , a także na jej profilach w serwisie społecznościowym Facebook   oraz Twitter .