Zasiłek pogrzebowy 2024 r. jednak wzrośnie. Ile będzie wynosił?

Zasiłek pogrzebowy 2024 r. jednak wzrośnie. Ile będzie wynosił?

Pogrzeb
Pogrzeb Źródło:Shutterstock
Zasiłek pogrzebowy w 2024 roku wzrośnie. Lewica potwierdziła, że zrealizuje obietnicę wyborczą, a obywatele za kilka miesięcy dostaną większe wsparcie.

Zasiłek pogrzebowy wkrótce wzrośnie, a kwota świadczenia będzie dużo wyższa niż dotychczas. Podniesienie wysokości zasiłku pogrzebowego było jedną z obietnic wyborczych Lewicy. Wszystko wskazuje na to, że bardzo szybko zostanie zrealizowana, a obywatele w potrzebie otrzymają większe wsparcie niż w latach ubiegłych.

Co to jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie przyznawane przez ZUS członkowi rodziny, instytucji lub osobie obcej, która pokryła koszty pogrzebu. W przypadku członków rodziny świadczenie jest stałe i wynosi 4 tysiące złotych. W przypadku osób obcych lub instytucji ZUS zwraca poniesione koszty.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie zorganizowania pogrzebu:

 • osoby ubezpieczonej w ZUS
 • emeryta lub rencisty
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania
 • członka rodziny ubezpieczonego w ZUS, emeryta lub rencisty
 • osoby po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobom lub instytucjom, które pokryły koszty pogrzebu innego człowieka. Komu konkretnie?

 • członkowi rodziny (małżonkowi, rodzicom, osobie przysposabiającej, dzieciom, rodzeństwu, dziadkom, wnukom)
 • pracodawcy
 • domowi pomocy społecznej,
 • gminie,
 • powiatowi,
 • osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osobie obcej

Ile będzie wynosił zasiłek pogrzebowy 2024 r?

17 grudnia 2023 roku Lewica potwierdziła obiecaną w kampanii wyborczej podwyżkę zasiłku pogrzebowego. W 2024 roku wzrośnie on do 150 procent pensji minimalnej, która od 1 lipca 2024 r. będzie wynosić 4300 złotych brutto. Zasiłek pogrzebowy wzrośnie wtedy do 6450 zł.

Jak otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Aby dostać z ZUS-u zasiłek pogrzebowy, należy złożyć odpowiednie dokumenty. Są to m.in.:

 • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12)
 • Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe
 • Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu lub kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem
 • Skrócone akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą
 • Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Kiedy złożyć dokumenty?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć dokumenty w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której pogrzeb opłacaliśmy. Po tym terminie nie można już otrzymać wsparcia finansowego.

Czytaj też:
Zasiłek przedemerytalny – co to za świadczenie i ile wynosi?
Czytaj też:
Zasiłek opiekuńczy na rodzica. Jakie jest kryterium dochodowe?