Siła nabywcza Polaków - wyniki badania GfK Purchasing Power Europe 2014/2015

Siła nabywcza Polaków - wyniki badania GfK Purchasing Power Europe 2014/2015

Dodano:   /  Zmieniono: 

W mijającym roku siła nabywcza mieszkańców Europy nieznacznie wzrosła

Siła nabywcza Polaków o 1 proc. w górę

Wyniki badania GfK Purchasing Power Europe 2014/2015

Warszawa, 30 grudnia 2014 r. - Siła nabywcza w Europie wzrosła w 2014 roku o około 2 proc. Kwota dochodu do dyspozycji mieszkańców Europy zależy w dużej mierze od ich kraju zamieszkania. Szczególnie wyraźnie zaznaczają się różnice pomiędzy państwami Europy Północnej i Zachodniej a państwami Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej. Siła nabywcza jest również silnie zróżnicowana w obrębie poszczególnych krajów.

Całkowita kwota, jaką w 2014 roku europejscy konsumenci mogli rozporządzać na wydatki i oszczędności wyniosła około 8,83 tryliona euro. Daje to średnią siłę nabywczą 13 112 euro na mieszkańca każdego z 42 krajów objętych badaniem. Dochód rozporządzalny Europejczyków wzrósł zatem o około 2 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem. Przekłada się to na niewielki wzrost dla konsumentów w większości krajów. Według Europejskiego Banku Centralnego, wskaźnik inflacji za rok 2014 dla 28 państw członkowskich Unii Europejskiej wyniesie 1 proc.

W Polsce siła nabywcza mieszkańców systematycznie rośnie. W 2014 roku na wydatki Polacy dysponowali kwotą prawie 950 miliardów złotych (oznacza to, że przeciętnie gospodarstwo domowe w skali roku dysponowało kwotą 73 612 złotych). W porównaniu z rokiem 2013 kwota ta wzrosła o około 1 proc. Według szacunków analityków GfK prognozowana kwota na wydatki Polaków w 2015 wyniesie ponad 997 miliardów złotych.

Siła nabywcza przeciętnego Polaka jest nadal o ponad połowę mniejsza od siły nabywczej przeciętnego Europejczyka. Zestawiając indeks siły nabywczej na mieszkańca w Europie i przyjmując, jako punkt odniesienia, iż jego wartość wynosi dla Europejczyka 100 punktów, to w Polsce ten sam indeks liczony dla przeciętnego mieszkańca wyniósł w 2014 roku 45,5 punktu. Innymi słowy siła nabywcza Polaków stanowi niecałe 50 proc. siły nabywczej przeciętnego Europejczyka. W 2013 roku wspomniany indeks dla przeciętnego Polaka osiągnął poziom 45 punktów.

Nieco lepiej sytuacja wygląda, gdy porówna się poziom indeksu liczony dla przeciętnego gospodarstwa domowego. W tym przypadku osiągnięty już został poziom połowy siły nabywczej przeciętnego europejskiego gospodarstwa domowego. W 2013 poziom indeksu wyniósł dla polskiego gospodarstwa domowego 47,2 punkty, w mijającym roku już 50,7 punktu (analogicznie jak powyższym przykładzie dla porównania przyjęto, iż wartość indeksu siły nabywczej przeciętnego europejskiego gospodarstwa domowego wynosi 100 punktów).

W perspektywie międzynarodowej wyniki badania ujawniają silne zróżnicowanie kwoty, jaką konsumenci mają do dyspozycji na prywatne wydatki w różnych krajach Europy. W Norwegii dochód rozporządzalny na mieszkańca wynosi 30.560 euro, natomiast w Bułgarii zaledwie około 1/10 kwoty norweskiej, czyli 3.097 euro.

 

GfK Purchasing Power Index 2014 / 2015

10 państw o największej sile nabywczej na mieszkańca

 

Kraj

Siła nabywcza na mieszkańca w 2014 r. (w euro)

Indeks europejski*

1

Lichtenstein

54.840

418,3

2

Szwajcaria

37.153

283,4

3

Norwegia

30.560

233,1

4

Luksemburg

28.851

220,0

5

Dania

22.044

168,1

6

Austria

21.891

167,0

7

Niemcy

21.579

164,6

8

Szwecja

21.320

162,6

9

Francja

19.643

149,8

10

Finlandia

19.379

147,8

 

Europa

13.112

100

Źródło: (C) GfK

* Wartość indeksu na mieszkańca, średnia europejska = 100

Pozycja poszczególnych państw europejskich na liście zmieniła się w porównaniu z zeszłym rokiem: Dania przesunęła się o dwa miejsca do góry, na piątą lokatę. Niemcy, Wielka Brytania, Malta, Litwa, Estonia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Kosowo i Białoruś awansowały o jedną pozycję. Największy spadek, o cztery pozycje, zanotowała Albania, która znalazła się na trzecim miejscu od końca. Szwecja spadła o trzy miejsca, na ósmą lokatę. Czechy spadły o dwa miejsca, zaś Belgia, Cypr i Turcja - o jedno. Znaczna część tych zmian wynika z różnic kursowych pomiędzy euro a walutą danego kraju. Wyniki badania GfK Purchasing Power podawane są w euro, aby ułatwić porównywanie danych dla całej Europy.

Podobnie jak poprzednio, widać znaczną różnicę w zamożności pomiędzy państwami Europy Zachodniej i Północnej oraz Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Krajom o niskiej sile nabywczej udawało się w ostatnich latach stopniowo poprawić swą pozycję, jednak wiele z nich znacząco ucierpiało wskutek kryzysu finansowego.

 

 

Informacje o badaniu

Badanie siły nabywczej przeprowadzone przez GfK określa nominalny dochód rozporządzalny populacji wyrażony w euro. Dostępne są dane bardzo szczegółowe, z podziałem na jednostki administracyjne i kody pocztowe oraz małe jednostki obszarowe. Kurs wymiany dla krajów spoza strefy Euro oparty został na danych Eurostatu z 10 lipca 2014 roku.

W badaniu pojęcie ,,siły nabywczej" rozumiane jest jako dochód rozporządzalny na mieszkańca (wliczając w to wszelkie otrzymane świadczenia społeczne) po odjęciu podatków i darowizn na cele dobroczynne. Badanie wskazuje poziom siły nabywczej na osobę w danym roku wyrażony w euro i jako wartość zindeksowaną. Badanie GfK Purchasing Power opiera się na nominalnym dochodzie rozporządzalnym, podane wartości nie uwzględniają zatem inflacji. Badanie opiera się na danych statystycznych dotyczących wysokości dochodów, podatków i świadczeń społecznych oraz na prognozach instytucji finansowych.

Konsumenci wykorzystują ogólną siłę nabywczą do pokrycia wydatków na artykuły spożywcze, opłaty za mieszkanie (czynsz, energia itp.), usługi, składki na prywatne plany emerytalne i ubezpieczenia, wakacje, koszty przejazdów czy wydatki konsumpcyjne.

GfK Siła Nabywcza pozwala na obiektywną ocenę obszarów sprzedaży, obrotów firmy oraz lokalizacji, a przede wszystkim na szybkie porównanie potencjałów regionów, miast czy ulic.

Wyniki badania GfK Purchasing Power Europe obliczane są corocznie dla 42 krajów europejskich i odzwierciedlają szeroki zakres szczegółowych danych - do poziomu gmin, kodów pocztowych oraz budynków mieszkalnych.

 

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: GfK Polonia

infoWire.pl

Czytaj także