Prezydent podpisał ustawę ws. nowego dodatku. Otrzyma go jedna grupa

Prezydent podpisał ustawę ws. nowego dodatku. Otrzyma go jedna grupa

Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda Źródło: PAP / Rafał Guz
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która wprowadzi nowy dodatek dla służb mundurowych. Na pieniądze będą mogli liczyć doświadczeni funkcjonariusze.

Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś przyjętą 26 stycznia br. przez Sejm ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę.

Nowy dodatek. Kto go otrzyma?

Celem ustawy – jak wskazano w uzasadnieniu do projektu regulacji – jest zatrzymanie przed odejściem ze służby doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy, a także wzmocnienie motywacyjnego systemu wynagradzania, przez dodanie nowego świadczenia, służącego zwiększeniu uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy posiadających co najmniej 15-letni staż służby. Ustawa ma też wpłynąć na wzrost zainteresowania wstępowaniem do służb oraz do Sił Zbrojnych RP.

Ustawa przyznaje funkcjonariuszom wszystkich służb mundurowych, oraz żołnierzom zawodowym, nowe świadczenie zwane „świadczeniem za długoletnią służbę”. Będą mogli na nie liczyć funkcjonariusze i żołnierze posiadający co najmniej 15-letni staż służby. Świadczeniem za długoletnią służbę będzie przysługiwało w wysokości 5 proc. należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby, zwiększanego o kwotę 1 proc. należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15 proc. po 25 latach służby, które będzie wypłacane do dnia rozwiązania stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem.

Świadczenie za długoletnią służbę, co do zasady, nie będzie stanowiło składnika uposażenia lub dodatku do uposażenia i tym samym, nie będzie stanowić podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej. Ustawa w odpowiednich zmianach do ustaw wprowadza jednak wyjątek, kiedy to świadczenie będzie wliczone do podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej. Warunkiem będzie tu osiągnięcie przez funkcjonariusza i żołnierza 32 lat wysługi emerytalnej.

Dodatek niezależny od świadczenia motywacyjnego

Dodatek po 15 latach służby będzie wypłacany niezależenie od świadczenia motywacyjnego, które przysługuje mundurowym z co najmniej 25-letnim stażem. Ustawa przyznaje prawo do dodatku motywacyjnego funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Celno-Skarbowej oraz Straży Marszałkowskiej. Dodatek motywacyjny funkcjonuje już w służbach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (m.in. w Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej), Służbie Więziennej oraz w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatek motywacyjny przyznawany będzie w jednej z dwóch wysokości 1500 zł (po osiągnięciu co najmniej 25 lat stażu służby) lub 2500 zł (po przekroczeniu 28 lat i 6 miesięcy stażu służby).

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 br., z wyjątkiem art. 14, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Czytaj też:
Andrzej Duda zabrał głos przed prezydentem USA. „Joe Biden dokonał spektakularnego gestu”
Czytaj też:
Tajne posiedzenie ws. wybuchu granatnika w KGP. „Jestem ogromnie zaskoczony”

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP