Młodociani pracownicy będą musieli zarabiać więcej. Pracodawcy? Mogą dostać refundację

Młodociani pracownicy będą musieli zarabiać więcej. Pracodawcy? Mogą dostać refundację

Mechanik, zdj. ilustracyjne
Mechanik, zdj. ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Anusak rojpeetipongsakorn
Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – podało Centrum Informacyjne Rządu.

Od 1 września 2019 r. o 1 pkt proc. zostaną zwiększone wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu, a pracodawcy będą mogli ubiegać się o refundację kosztów tej podwyżki.

„Regulacja ta tworzy podstawy do większego udziału pracodawców w tworzeniu zachęt do podejmowania przez młodzież tej formy kształcenia oraz odbudowy prestiżu kształcenia zawodowego, systematycznie dostosowywanego do potrzeb rynku pracy. Ponadto, znowelizowane rozporządzenie będzie dostosowane do zmian w kształceniu zawodowym, które wejdą w życie 1 września 2019 r”. – czytamy w komunikacie.

Najważniejsze przyjęte rozwiązania:

  • Podwyżki otrzymają młodociani pracownicy (co do zasady osoby między 15. a 18. rokiem życia) odbywający przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu.
  • Obowiązkowa podwyżka będzie wynosić 1 pkt proc., a wynagrodzenie młodocianego ma być obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tak aby wynosiło ono:
  1. w pierwszym roku nauki nie mniej niż 5 proc., tj. 247,55 zł (obecnie to 4 proc., czyli 198,04 zł), czyli wzrost o 25 proc.;
  2. w drugim roku nauki nie mniej niż 6 proc., tj. 297,06 zł (obecnie to 5 proc., czyli 247,55 zł), czyli wzrost o 20 proc.;
  3. w trzecim roku nauki nie mniej niż 7 proc., tj. 346,56 zł (obecnie to 6 proc., czyli 297,06 zł), czyli wzrost o ponad 16 proc..

Wynagrodzenie młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy pozostanie na obecnym poziomie. Wynosi ono nie mniej niż 4 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni kwartał, tj. obecnie 198,04 zł.

„Obecna wysokość stawek wynagrodzenia dla młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu powoduje trudności po stronie pracodawców – w pozyskiwaniu pracowników, i absolwentów szkół – w znalezieniu miejsca zatrudnienia” – podkreślono w komunikacie.

Podwyżki wynagrodzeń dla młodocianych pracowników będzie można refundować pracodawcom z Funduszu Pracy (wyjątkowo w 2019 r. środki wydatkowane przez pracodawców będą refundowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Pracodawca, który będzie chciał skorzystać z takiej refundacji, będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek do Ochotniczego Hufca Pracy.

Czytaj też:
GPW uruchamia kolejny indeks. Które spółki będzie obejmował?

Źródło: CIR