Pracujesz i poznałeś tajemnice firmy? Sprawdź swoją umowę

Pracujesz i poznałeś tajemnice firmy? Sprawdź swoją umowę

Nie każda „tajemnica” firmy jest rzeczywiście tajemnicą
Nie każda „tajemnica” firmy jest rzeczywiście tajemnicą
Wszyscy wiedzą, że pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Ma on również obowiązek zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
adw. Anna Diaby-Lipka

Większość przedsiębiorców uważa, że powyższe obowiązki chronią ich przed wykorzystaniem przez pracowników jakichkolwiek informacji zdobytych podczas zatrudnienia w działalności konkurencyjnej, w szczególności przed założeniem konkurencyjnej firmy.

Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa?

Tajemnica przedsiębiorstwa dotyczy informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom,zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób. O ile przedsiębiorca, którego te informacje dotyczą podjął - przy zachowaniu należytej staranności - działania w celu utrzymania ich w poufności.

Przez czynności zmierzające do zachowania informacji poufnych w tajemnicy rozumie się udzielenie dostępu do nich tylko wybranym osobom, to jest takim, dla których te informacje są niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności.

Źródło: Wprost