Nowa ustawa obejmie też spółki z o.o.? Propozycja GPW

Nowa ustawa obejmie też spółki z o.o.? Propozycja GPW

Biznes, giełda, spółki, zdjęcie ilustracyjne
Biznes, giełda, spółki, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / ESB Professional
Giełda Papierów Wartościowych chce, by planowana ustawa crowdfundingowa objęła też spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Miałyby one dostać możliwość pozyskiwania finansowania w formie takich zbiórek.

Do 22 października mają potrwać ponowne konsultacje i uzgodnienia w sprawie ustawy crowdfundingowej, która ma uporządkować zbiórek społecznościowych (zbiórek publicznych). Potrzeba stworzenia nowych regulacji wynika z rozporządzeń i dyrektyw unijnych. Zgodnie z projektem, operatorzy platform crowdfundingowych mieliby obowiązek wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności oraz poddanie ich nadzorowi KNF.

Projektowana ustawa ma przyznać KNF uprawnienia nadzorcze m.in. do zawieszania konkretnych ofert finansowania społecznościowego lub zawieszania prowadzenia działalności przez dostawców, wprowadzić odpowiedzialność cywilnoprawną i karną za poprawność i prawdziwość informacji podawanych w dokumentach informacyjnych sporządzanych w związku z ofertą. Ma też uprościć niektóre wymogi informacyjne spoczywające na emitencie papierów wartościowych – w przypadku ofert publicznych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, emitent będzie miał możliwość sporządzenia jedynie arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych zamiast memorandum.

Ustawa crowdfundingowa i propozycje GPW

Do planów związanych z ustawą crowdfundingową odniosła się w Warszawie. Giełda „poddaje pod rozwagę skorzystanie – w ramach dostosowywania przepisów krajowych do rozporządzenia 2020/103 – z tzw. opcji narodowej i wprowadzenie do prawa krajowego możliwości pozyskiwania finansowania w formie crowdfundingu przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”- czytamy w opinii GPW.

Podkreśliła ona, że wprowadzenie tego rozwiązania wymaga usunięcia z KSH obecnych ograniczeń formalnych, zwłaszcza dokonanie zmian w treści art. 180 Kodeksu Spółek Handlowych, który ustanawia wymóg notarialnego poświadczenia podpisów przy zbywaniu udziałów (§ 4) oraz art. 174 KSH, z którego wynika zakaz wystawiania dokumentów na okaziciela na udziały lub prawa do zysku w spółce z o.o. (§ 6).

Obecne regulacje – w ocenie GPW – te w istotny sposób utrudniają tej kategorii podmiotów możliwość korzystania z atrakcyjniejszej od kredytu bankowego, czy emisji obligacji formy finansowania, jaką są coraz popularniejsze zbiórki publiczne, podkreśliła GPW.

W przypadku, gdyby ustawodawca nie chciał otwierać drogi do finansowania w formie crowdfundingu dla wszystkich spółek z o.o. GPW postuluje wprowadzenie rozwiązań pośrednich, poprzez np: (i) wprowadzenie wymogu przekształcenia się w spółkę akcyjną po skutecznym pozyskiwaniu przez spółkę z o.o. funduszy na dalszy rozwój (np. w określonym okresie) lub (ii) umożliwienie korzystania z tej formy finansowania jedynie większym podmiotom (np. o określonej wartości kapitału zakładowego).

Inne zmiany związane z ustawą crowdfundingową

Autorzy nowych regulacji zakładają też, że od 0 listopada 2023 r. podwyższony ma zostać podwyższony z 2,5 mln euro do 5 mln euro próg kwotowy wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, który zwalnia z obowiązku sporządzenia prospektu. Oferty publiczne, z których zakładane wpływy wyniosą między 2,5 a 5 mln euro, zostaną objęte obowiązkiem sporządzenia memorandum informacyjnego (lub arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych, w przypadku ofert prowadzonych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej).

Zgodnie z rozporządzeniem, właściciele projektów finansowanych na platformach finansowania społecznościowego będą mogli pozyskać środki do 5 mln euro bez konieczności sporządzania prospektu.

Natomiast przez okres 2 lat od dnia rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (tj. do dnia 9 listopada 2023 r.) w państwach, w których próg kwotowy wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, powyżej którego należy sporządzić prospekt, wynosi mniej niż 5 mln euro, dopuszcza się prowadzenie ofert finansowania społecznościowego bez konieczności sporządzenia prospektu jedynie do wartości nieprzekraczającej progu przewidzianego w prawie krajowym.

Czytaj też:
Ceny gazu w górę. Kto ogrzewa nim dom, musi się przygotować na wysokie rachunki

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także