Przeciętne wynagrodzenie w polskiej firmie - 4100 zł

Przeciętne wynagrodzenie w polskiej firmie - 4100 zł

Dodano:   /  Zmieniono: 
Przeciętny przedsiębiorca zarabia 4100 złotych (fot. sxc.hu) Źródło: FreeImages.com
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w grudniu 2012 4111,69 zł - podaje GUS.
Wyliczenia GUS dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

Pod uwagę brano firmy prowadzące działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy, badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej.

ja, stat.gov.pl