Kolejny element Polskiego Ładu wchodzi w życie. Dotyczy mieszkań

Kolejny element Polskiego Ładu wchodzi w życie. Dotyczy mieszkań

Kupno mieszkania, zdj. ilustracyjne
Kupno mieszkania, zdj. ilustracyjne / Źródło: Shutterstock / fizkes
Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą tzw. mieszkania bez wkładu własnego, wchodzącą w skład propozycji z Polskiego Ładu.

16 listopada prezydent – o czym poinformowała Kancelaria Prezydenta – podpisał ustawę o gwarancjach BGK dla kredytów hipotecznych, znaną bardziej jako ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Główny zamysł ustawy jest następujący: Bank Gospodarstwa Krajowego ma udzielać gwarancji dla kredytów mieszkaniowych w wysokości do 100 tys. zł i umarzać część tej kwoty po urodzeniu drugiego i kolejnych dzieci.

„Celem przedłożonej do podpisu ustawy eliminacja bariery przy udzieleniu kredytu hipotecznego w postaci braku własnych środków stanowiących wymagany przez bank wkład własny” – czytamy w komunikacie.

W ustawie założono, że gwarantowane kredyty mieszkaniowe mogą być udzielane do końca 2030 r. Ustawa, co do zasady, ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Gwarantowane kredyty to jedno z założeń przedstawionych w ramach Polskiego Ładu, flagowego programu Zjednoczonej Prawicy. Tego samego dnia prezydent podpisał też ustawę wprowadzającą zmiany podatkowe, które znalazły się w tym programie.

Gwarantowany wkład własny – dla kogo, na jakich zasadach

Przepisy ustawy określają, że gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wkład budowlany albo finansowanie kosztów budowy domu jednorodzinnego, w tym kosztów nabycia działki. Minimalny okres spłaty gwarantowanego kredytu mieszkaniowego wynosił będzie 15 lat. Wysokość objętej gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego nie będzie mogła być wyższa niż 100 tys. zł.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie mógł zostać udzielony w walucie polskiej i wyłącznie przez bank będący stroną zawartej z BGK umowy.

Ustawa ustala maksymalny limit ceny w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania, który jest zróżnicowany w zależności od tego, czy nieruchomość jest nabywana na rynku pierwotnym czy na rynku wtórnym oraz od tego gdzie położona jest nieruchomość.

Wprowadzono także ograniczenia dotyczące posiadania prawa własności do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego innego niż finansowany przy wykorzystaniu gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. W przypadku, gdy w skład gospodarstwa domowego prowadzonego przez kredytobiorcę wchodzi mniej niż dwoje dzieci ustawa określa warunek, że kredytobiorca prowadzący gospodarstwo domowe (ani osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa), poza mieszkaniem na które ma zostać zaciągnięty kredyt, nie może posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do takiego lokalu lub domu.

Założenia gwarantowanego wkładu własnego

W przypadku, gdy w skład gospodarstwa domowego prowadzonego przez kredytobiorcę wchodzi dwoje i więcej dzieci będzie można posiadać prawo własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, innego niż finansowany kredytem. Ustawa określa limit powierzchni w zależności od liczby posiadanych dzieci.

Spłata przez BGK części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w związku z urodzeniem się dziecka w gospodarstwie domowym prowadzonym przez kredytobiorcę, jeśli zdarzenie to ma miejsce w okresie spłaty kredytu tzw. „spłata rodzinna” wynosić ma 20 tys. zł w przypadku gdy powiększenie gospodarstwa domowego dotyczy drugiego dziecka w rodzinie albo 60 tys. zł w przypadku, gdy powiększenie gospodarstwa domowego dotyczy urodzin trzeciego lub kolejnych dzieci.

Zapewnieniu warunków realizacji rozwiązań zawartych w ustawie służyć ma utworzony w BGK Rządowy Fundusz Mieszkaniowy, jako źródło finansowania dokonywanych przez BGK spłat rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka oraz kosztów i wydatków z tytułu udzielonych gwarancji wkładu własnego dla udzielanych gwarantowanych kredytów mieszkaniowych. Źródłami zasilenia Funduszu w zakresie odnoszącym się do finansowania zadań realizowanych na podstawie ustawy będą środki budżetowe oraz opłaty prowizyjne z tytułu gwarancji udzielanych w ramach Funduszu. Przychodami Funduszu mogą być również wpływy z tytułu odzyskanych kwot zapłaconych przez BGK w wykonaniu umowy gwarancji udzielonej w ramach Funduszu (jeśli ich odzyskanie będzie skuteczne, tj. nie będą podlegały umorzeniu) oraz odsetki z tytułu oprocentowania okresowo wolnych środków Funduszu.

Wartość spłaty części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego będzie zwolniona z podatku dochodowego. Nowelizacja ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne ma na celu poszerzenie obowiązku sprawozdawczego Rady Ministrów do Sejmu o udzielone przez BGK gwarancje w ramach Rządowego Funduszu Mieszkaniowego oraz rozszerza zakres obowiązków i uprawnień BGK w ramach programów poręczeniowo-gwarancyjnych. Nowelizacja przewiduje również sześcioletni termin przedawnienia dla roszczeń BGK związanych z poręczeniem lub gwarancją.

Czytaj też:
Nic za darmo. Rządowe gwarancje wkładu własnego to wyższa marża kredytu

Źródło: ISBnews
 0

Czytaj także